петък, 27 септември 2019 г.

Образование и обучение в ЕС: къде сме?

Да публикувам текста на Education and Training Monitor factsheet 2019 (информационен документ за ЕС в обем от 2 страници), в който на английски е представен Обзорът на образованието и обучението за 2019 г.), ме предизвика материал във в-к „Дума“ (виж картинката). 
 Пълният текст на Доклада във връзка с Обзора на анализа на образованието и обучението в ЕС (Education and Training Monitor EU analysis, volume 1, 2019) също може да бъде намерен в Интернет! И прочетен от хора, знаещи езика. За разлика от мен (доста се озорих да направя смислен превод на съкратения вариант от две страници).
Уважаеми дами и господа, в несръчния превод, който ви предлагам да срещнахте нещо от АПОКАЛИПТИЧНОТО заглавие на партийния вестник? Аз не открих, макар че за лични нужди си преведох и 9-те страници от пълния тест, посветени на България. Смятам, че образованието, здравеопазването и въоръжените сили са консервативни системи, и няма политическа сила, която да ги промени като замахне с вълшебната пръчка.
Бактисах от измишльотини!
ЕС работи с държавите-членки, за да направи образователните системи годни да дадат на всички европейци най-добрия старт в живота. Изданието за мониторинг на образованието за 2019 г. показва, че държавите-членки постигат успех в увеличаването на участието в образованието – от началното до висшето образование. Придобиване на основни цифрови умения от всички все още остава предизвикателство.
Мониторинг върху образованието и обучението
Мониторингът върху образованието и обучението е водещата публикация на ЕС, която анализира развитието на образованието и обучението в ЕС и неговите държави-членки. През последните осем години той играе важна роля за стимулиране на реформата в образованието, като насърчава диалога със и между държавите-членки и подчертава политическите мерки, които дават резултати на място. Всяка година Мониторингът проследява напредъка в постигане на основните цели на „Европа 2020“, на показателите, приети в рамките на политиката на ЕС за сътрудничество „Образование и обучение 2020“ и други показатели в сектора.
Фокус върху учителите.
Тази година фокусът е върху учителите, тъй като се смята, че те имат решаващо влияние върху учениците и значителна роля за това, което последните ще получават от образованата система. Повече от 60% от публичните разходи за образование в ЕС се изразходват за учителите, но трябва да се направи още, за да се гарантира ефективно справяне с техните потребности. Политиците трябва да осъзнаят ролята на учителите и да им осигурят допълнителна подкрепа, за да могат да станат още по-добри в своята професия. Изследвайки политиките, прилагани в цяла Европа, Мониторингът предлага примери, които позволяват на държавите-членки да се учат една от друга и да предприемат необходимите реформи. Някои държави-членки скоро ще преживеят вълна от пенсиониране или имат недостатъчен брой кандидати за учители. За да отговорят на това, България, Ирландия и Литва наскоро започнаха да създават инструменти за прогнозиране на потребностите от учители, за да планират по-добре предлагането и търсенето на педагогически кадри. В цяла Европа учителите се нуждаят от обучение за „IТ умения за преподаване“. С подкрепата на ЕС, Латвия подготвя учителите да използват съвременни инструменти, включително цифрови технологии. Франция наскоро стартира програма за „цифрово и информационно обучение“ в средните училища и организира квалификационни курсове за обучение на учители, които да изпълняват тази програма. Държавите-членки на ЕС подкрепят отговорността на учителите към нарастващото разнообразие сред контингентите на образователната система. Учителите в Гърция например са били специално обучени да подпомагат интеграцията на наскоро пристигнали в страната мигранти, а в тяхна помощ са били назначени психолози. Словения, с подкрепата на ЕС, стартира проект, който помага на учителите да разработят методи на преподаване, които да насърчават многообразието и мултикултурализма.
Нарастващо участие в образованието и образователните инструменти
В сравнение с 2009 г. страните от ЕС успешно разширяват обхвата на лицата в образованието. Делът на децата, записани да учат в ранна детска възраст, се е увеличил от 90,8% през 2009 г. на 95,4% през 2017 г., а делът на младите хора, притежаващи диплома за висше образование, се е повишил от 32,3% през 2009 г. на 40,7% през 2018 г.
Предизвикателството в тези сектори е да се гарантира участието на групите в неравностойно положение и повишаване на качеството на образованието за деца и младежи, изложени на риск от бедност или социално изключване. Преждевременното напускане на училище намалява от 14,2% през 2009 г. на 10,6% през 2018 г.
Въпреки значителен напредък в намаляването на дела на учениците, които преждевременно напускат образованието, положителната възходяща тенденция се забави след 2016 г.
Нива на заетост на завършилите на пазара на труда
От 2013 г. нивата на заетост отново се покачват. Наблюдава се възстановяване на перспективите пред завършилите висше образование, което връща Европа към равнищата на реализация от  преди кризата – 82%. Висшето образование се превръща в премия за заетост: коефициентът на заетост на завършилите висше образование възлиза на 85,5% през 2018 г. спрямо 79,5% за завършилите средно професионално образование и 66,3% за завършили средно образование с обща ориентация.
Основни дигитални умения за всички
Докато участието в образованието в Европа нараства, един от всеки пет петнадесетгодишни ученици все още не може да реши прости задачи за четене и математика и научни задачи. В съчетание със настоящия процент на нуждаещи си от обучение  възрастни в Европа това означава, че сега основното предизвикателство е да се осигури високо ниво на основни умения за всички. Публичните инвестиции в образование като цяло са сравними с нивата преди десет години. През последното десетилетие обаче има значителни инвестиции в цифровото оборудване и инфраструктурата в училищата. За да управляват успешно дигиталната трансформация, европейските училища трябва да приложат педагогически, технологични и организационни промени. Необходимо е също така по-доброто разбиране и наблюдение на способността на учениците да създават, класифицират и оценяват цифрова информация.
P.S. Приемам всяка критика за неправилен превод или изкривяване на смисъла на публикувания текст

Няма коментари:

Публикуване на коментар