четвъртък, 30 юли 2015 г.

За някои претоплени идеи в министерството на отбраната......

В otbrana.com г-н Спиридонов е публикувал откриването на топлата вода в  министерството на земеделеца, цитирам: "За подобряване на физическата подготовка на военнослужещите се обсъжда въвеждането на американската система. Тя нямала задължителен характер, но 70 на сто от оценката за кадровото развитие на военнослужещия зависели от изпита по физическата подготовка. Подобно изискване ще бъде заложено в бъдещата концепция. Смята се, че така военнослужещите ще бъдат мотивирани сами да тренират..." По този повод си позволявам да публикувам проект за една наредба, писана от мен и генерал Манев (идеята е негова), тогава шеф на ВА, а днес - професор в УНИБИТ. Наредбата е писана точно преди 10 години. Тогава не видя бял свят. Дано сега някой от МО вземе да ме потърси, че да му дам всичко, което имам по темата. Публикувал съм само основната част, без приложенията, щото общият обем е 50 страници. Ако някой се интересува мога да му ги предоставя!


ПРОЕКТ!

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 НАРЕДБА №.......

ОТ..............................

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

 РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за контрол на физическата дееспособност във въоръжените сили.

(2) Целта на контрола на физическата подготовка дееспособност е да се:

1. подобри подбора на кандидатите за кадрова военна служба;

2. поддържа определено ниво на физическа дееспособност, позволяваща на военнослужещите да изпълняват задачи в мирно време, при положение на война, извънредно и военно положение;

3. стимулира индивидуалната физическа подготовка и здравословен начин на живот на кадровите военнослужещи.

Чл.2 (1) Контролът на физическата дееспособност  е предварителен, текущ и извънреден.

(2) На предварителен контрол подлежат кандидатите за:

1. курсанти във военните училища;

2. кадрови военнослужещи със завършено средно или висше  гражданско образование.

(2) На текущ контрол подлежат:

1. кадровите военнослужещи за срока на службата им;

2. военнослужещите от постоянния резерв при повикване на активно изпълнение на договора за кадрова военна служба. 

(3) На извънреден контрол подлежат:

1. кадрови военнослужещи подготвящи се за участие в  международни операции и мисии;

2. кандидати за слушатели във Военна академия “Г.С.Раковски”;

3. кадрови военнослужещи по условията на чл. 16 на наредбата.

Чл.3 Предварителният контрол на физическата дееспособност  на  кандидати за курсанти се провежда  във военните училища преди приемните изпити по математика и теста по български език.

Чл.4 Предварителният контрол на кандидати за кадрови военнослужещи завършили средно или висше гражданско образование се провежда в  Централния учебен център “Христо Ботев” учебните центрове на ВВС и ВМС преди приемането на кадрова военна служба.

Чл.5 (1) Текущият контрол на физическата дееспособност на кадровите военнослужещи за срока на службата им се провежда в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите в подчинение на министъра на отбраната ежегодно до петнадесет дни от изтичане на дванадесетия месец от датата на последния  контрол.

(2) Текущият контрол  се провежда независимо от мястото на изпълнение на кадровата служба при изтичане на срока по ал.1.

 (3) Изключение по алинеи 1 и 2 се допускат в случаите когато датата за явяване на изпит е през първата седмица от постъпване/ завръщане  на/ от международни операции и мисии, като максималният срок за отлагане на изпитите с цел адаптация не може да надвишава 60 дни от деня на заминаване или завръщане.

Чл.6 Извънредния контрол на физическата дееспособност  на кадровите военнослужещи се извършва:

1. в съединенията и частите, в които се подготвят подразделения за участие в международни операции и мисии преди началото на непосредствената подготовка;

2. във Военна академия “Г.С.Раковски” преди началото на  писмените и устните изпити за кандидат слушателите;

3. по место служене за кадровите военнослужещи по условията и в сроковете на чл.16 на наредбата.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛА НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност

Чл. 7 (1) Контролът на физическата дееспособност  се организира от ръководителите, началниците и командирите от  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите в подчинение на министъра на отбраната.

(2)  Контролът на физическата подготовка (дееспособност)   се извършва чрез полагане на изпити за проверка  на аеробните и силови възможности  и оценка на структурата на тялото.

(3) Изпитите по предходната алинея се провеждат под ръководството на офицери, назначени със заповед на длъжностните лица по алинея 1 и преминали курсове за обучение във Военна академия “Г. С. Раковски”.

(4) Изпитите на ръководителите, началниците, командирите и техните заместници от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите  в подчинение на министъра на отбраната се провеждат от офицери от старшите инстанции

(5) Изпитите по  алинеи 2, 3 и 4 включват:

1. бягане на разстояние 2400 метра  за време или  ходене пеш на разстояние  1600 метра  за време или велоергометричен тест;

2. силови упражнения – лицеви опори и коремни преси за 1 минута;

 (6) Оценката на структурата на тялото се извършва чрез измерване на обиколката на талията в сантиметри.

Чл.8 (1) Лицата, на които предстоят изпити по чл. 7, алинея 3 попълват въпросник за оценка на риска от провеждането на изпитите съгласно приложение 1.

(2)  Въпросникът се попълва не по-рано от 30 дни  и  не  по-късно от 7 дни преди датата на изпитите.

(3) Лицата, дали  утвърдителни отговори на въпросите от въпросника за оценка на риска от провеждането на изпити, се допускат до изпит след получаване на разрешение от медицинската служба.

(4) Изпращането на медицински преглед и медицинското разрешение за участие във всички изпити или в част от тях се оформят в искане  съгласно  приложение 2.

(5)  Въпросникът по алинея 1 и формулярът по алинея 4 се съхраняват  в кадровите  дела на кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв за срок от една година.

Чл. 9 (1) Освобождаването на  кадровите военнослужещи и  на военнослужещите от постоянния резерв при повикване за активно изпълнение на договора за кадрова военна служба от изпити за контрол на физическата дееспособност  по медицински показания е временно и се извършва от медицинските служби на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите подчинени на министъра на отбраната съгласно приложение 3.

(2) Освобождаването от изпити за контрол на физическата дееспособност  по медицински показания не може да продължи повече от една календарна година, с изключение на случаите при бременност и раждане, при които срокът за освобождаване  е осемнадесет месеца.

(3) Военнослужещите по алинея 1, които по медицински показания трябва да бъдат освободени от изпити за контрол на физическата дееспособност   за повече от една година, с изключение на  бременните и родилките, в сроковете по предходната алинея се приемат за  негодни за военна служба и се освобождават   по ред определен в Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 10 (1) За провеждане на изпита бягане на разстояние 2400 метра за време или ходене пеш на разстояние 1600 метра за време или велоергометричен тест за контрол на физическата подготовка дееспособност се осигуряват общи и специфични условия съгласно приложение 4.

(2) Преди изпита  изпитваните се инструктират от длъжностните лица по чл. 7, алинеи 3 и 4, съгласно изискванията посочени в приложение 5.

Чл. 11 Изпитите за изследване на физическата сила се провеждат при спазване на изискванията  посочени в  приложение 6.

Чл. 12 (1) Резултатите от отделните изпити и от оценката на структурата на тялото  се отчитат по възрастови групи съгласно приложение 7.

(2) Резултатите от изпитите и оценката на структурата на тялото се отчитат в точки  съгласно приложение 8.

(3) Максималният размер на оценките по отделните изпити и оценка на структурата на тялото е съгласно приложение 9.

(4) След полагане на изпитите и оценка на структурата на тялото се оформя комплексна оценка за физическата дееспособност   съгласно приложение 10.

Чл.13 Комплексната оценка от изпитите за физическа дееспособност    се нанасят в индивидуален протокол съгласно приложение 11  и се съхраняват в личното дело на кадровите военнослужещи и тези от постоянния резерв до прекратяване на договора за кадрова военна служба или за служба в резерва. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛА НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност     НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА, КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ПОСТОЯННИЯ РЕЗЕРВ

Чл. 14 (1)  Комплексната оценка от предварителния контрол  на физическата дееспособност   на кандидатите за курсанти във военните училища участва в класирането на кандидатите за курсанти само при получена комплексна оценка “отличен” или добър”, а останалите кандидати не се допускат до участие в конкурсните изпити.

(2) Кандидати за  кадрови военнослужещи завършили средно или висше  гражданско образование,   постигнали комплексна оценка по – ниска от “добър,” не се приемат на кадрова военна служба.

Чл. 15 Комплексната оценка от изпитите за физическа дееспособност   участва във формирането на атестационната оценка на кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв при постигнати резултати “отличен” и “добър” по ред и условия определени в Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 16 (1) На кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв, получили комплексна оценка по-ниска от добър се определят индивидуални програми за физически упражнения, а при необходимост се назначава и диетичен режим, след определяне на индекса на телесната маса съгласно приложение 13.

(2)   Кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв по предходната алинея подлежат на извънреден  контрол на физическата дееспособност  в следните срокове:

1. три месеца  след последните изпити при комплексна оценка “слаб”;

2. шест месеца след последните изпити при комплексна оценка “задоволителен”.

(3) Кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв, които в рамките на осемнадесет месеца от датата на получаване на комплексна оценка “слаб” “или задоволителен” не постигнат резултат “добър” се приемат за негодни за военна служба и се освобождават по ред и условия определени в Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 17  Кадрови военнослужещи и военнослужещи от постоянния резерв, които са получили комплексна оценка под  “добър” не се:

1. повишават в следващо военно звание;

2. допускат до участие в международни операции и мисии;

3. допускат до явяване на писмените и устните приемни изпити във Военна академия “Г. С. Раковски.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност 

Чл. 18 (1) Медицинското осигуряване на изпитите за контрол на физическата дееспособност   се осъществява от медицински екипи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите подчинени на министъра на отбраната.

(2) Началниците ( командирите ) на структурите по алинея 1 издават заповед за медицинското осигуряване на изпитите, в която определят:

1. поименен състав на медицинския екип;

2.регистрационен номер на автомобилната линейка и имената на водача;

3.място за разполагане на екипа;

4.лечебно заведение за евакуиране на пострадали при необходимост;

5.начало и край на работното време.

(3) В зависимост от условията за провеждане на изпитите за медицинското осигуряване може да се назначава повече от един екип.

Чл. 19 (1) Линейките за осигуряване на изпитите и помещенията за провеждане на велоергометричен тест се оборудват с медицински инструменти и апаратура съгласно приложение 14.

(2) Лекарските чанти и спешните шкафове в помещенията за велоергометрични тестове съдържат медикаменти и други медицински материали съгласно приложение 15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1 Ръководителите, началниците и командирите от  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите в подчинение на министъра на отбраната осигуряват на кадровите военнослужещи служебно време за физическа подготовка по 60 минути дневно, три пъти в седмицата, а на кадровите военнослужещи по чл.16 на наредбата – по 90 минути дневно, пет дни в седмицата.

§ 2. До 01.01.2007 г. началникът на Военна академия “Г. С. Раковски” разработва и внася за утвърждаване програма за индивидуална физическа подготовка във въоръжените сили и  организира курсове за  усвояването и от длъжностните лица отговорни за физическата подготовка в Министерството на отбраната, Българската армия и поделенията подчинени на министъра на отбраната.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата се издава на основание на чл.35, т.т.4, 8, 26 и 29 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 27 от Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № 31 на министъра на здравеопазването от 30.12.1996 г. за медицинското осигуряване на спортни , физкултурни и туристически състезания и прояви.

§ 4. Наредбата се обнародва в Държавен вестник  и влиза в сила в следните срокове:

1.за кандидатите за курсанти и за кадрови военнослужещи от лица завършили гражданско образование – от 01.май.2006 год.;

2.за кандидатите за обучение във Военна академия “Г. С. Раковски” – от 1.май. 2007 год.;

3. за кадрови военнослужещи от първа, втора и трета възрастови групи - от 1.юни.2007 год.;

4. за кадрови военнослужещи от четвърта, пета и шеста възрастови групи – от 1.януари. 2008 год.;

5.за кадрови военнослужещи от останалите възрастови групи – от 1.юни.2009 год.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

( НИКОЛАЙ СВИНАРОВ)
Приложения

1. Въпросник за самооценка на здравословното състояние на подлежащи на изпит за контрол на физическата дееспособност (към чл.8, ал.1) 
2. Искане на медицинско разрешение за участие в изпити за контрол на физическата дееспособност (2 към чл.8, ал.4)
3. Медицински показания за освобождаване от изпити за контрол на физическата дееспособност (към чл.9, алинея 1)
4. Изисквания за провеждане на изпит бягане на 2400 метра за време, ходене пеш 1600 метра за време или велоергометрия за контрол на физическата дееспособност (към чл.10, алинея 1)
5. Инструктаж на изпитваните  преди бягане на разстояние 2400 м.  за време (ходене на 1600 метра за време  или велоергометричен тест) - към чл.10, ал.2
6. Техники и указания за провеждане на изпити за изследване на физическата сила – лицеви опори и коремни преси (към чл.11)
7. Възрастови групи ( навършени години към датата на изпита) към чл.12, алинея 1
..........
И така до приложение № 15


вторник, 21 юли 2015 г.

КАК СЕ ПРАВЯТ РЕФОРМИ ТИП BB2.... BB2 ако не друго, то поне се понаучи как да прави реформи, без да прави .....нищо. В обществени области, в които партията Му просто не знае какво да прави или защото статуквото й отърва!?

Първа фаза. Назначаване на министри.

Министрите трябва да са от коалиционните партньори. Подбират се лица с изявена жажда за власт и прекалено големи амбиции. Добре е да с нарцистични наклонности и да вярват единствено в своята правота! Особено се внимава да не им се поверяват министерства, в които има за харчене европейски субсидии. На най-амбициозните лица, избрани за министри пред титлата им се слага по едно „вицепремиер”!

Втора фаза. Сугестиране* на електоралните единици.

Целта на фазата е да се внуши на електоралните единици, че това, което им се предлага е тяхно собствено желание. Създават се целевите електорални групи за въздействие. Могат да обхванат целокупния български народ – например за потребността от съдебна и здравна реформа, родители, които имат деца в училищна възраст – за образователната или младите хора – за пенсионната, защото тях проблемите със старостта не ги вълнува. Ролята на сугестолози се изпълнява от политици и присъдружните им журналисти, неправителствени организации с външно финансиране. Срещат се и самотни играчи. Като един професор и член на т.нар. БАНИ - П.И., специалист по демографски трагедии Или професора по медицина Б.Д., чиито тези често се сменят  на 1800. Имам съмнения, че и двамата не са съвсем „самостоятелни”, но това е друга работа. Внушаваното е изградено на основата на частично верни факти, допълнено и украсено с измислици. За подсилване на ефекта се подкрепя със становища на световни или европейски институции. Като правило се избягват изцяло лъжливи внушения. Добре е на внушаваното да се  предава и малко апокалиптичен привкус от типа: „Знаете ли какво ще стане, ако не ......?” Внушаваното зависи от социалната област, за която се отнася. В следващите четири точки са изложени едни от най-честите внушения в областта на:

1. Пенсионното дело – приходите в първия стълб не са достатъчни за осигуряване на достойни пенсии, населението застарява и броя на платците на пенсионни осигуровки намалява, НОИ е фалирал без намесата на бюджета (като че ли бюджетът е „бащиния” на правителството и парламента, а не е е изработен от електоралните единици), пенсионната  система от втория стълб е поверена в ръцете на „лоши хора” (изедници по терминологията на едн бивш министър председател);

2. Здравеопазването – лекарите са мошеници и търговци в храма, за  всяка здравна услуга се плаща под масата, НЗОК е монополист, няма конкуренция, здравето на българина непрекъснато се влошава – живее по-малко, децата му умират по-често, смъртността е висока;

3. Правосъдието – съдебната система е пълна с гнили ябълки (идея подсказана от едно Превъзходителство), народът жадува за справедливо правосъдие, но прокуратурата и ВСС пречат, без реформа няма да има инвестиции;

4. Образованието – българчетата от ден на ден стават все по-неграмотни, училищата произвеждат млади хора, които не са способни да правят нищо в живота.

Желателно е внушаваното да достига до електоралната единица по няколко пъти дневно (например като се започне от сутрешните ТV блокове и се завърши с вечерните  коментарни предавания). По страниците на вестниците ежедневно трябва да се засяга по минимум една тема. Тезите на сугестолозите е целесъобразно да се копират и разпространяват в лични блогове, Facebook и другите социални мрежи. Добре е да има и коментари от разпространителите. Желателно е сугестолозите да се сменят, макар че националната практика показва, че най-видните от тях едва сварват да сменят студията.

В края на втората фаза идва ред на социолозите. Многобройните им агенции доказват „научно”, че настроенията и мислите на електоралните единици са се променили в правилната посока. Това си е също вид сугестия, ама след стотиците гафове в социалното врачуване, българинът взе да не им вярва твърде много.

* - от сугестия -  ж.р, само ед.ч. в случая словесно въздействие от един човек върху други хора и съдържание на внушаваното.

Трета фаза. Разясняване на реформите, пазарлъци в Парламента и .....вайкане.

Амбициозните вицепремиери и министри  успяват, кой по-бързо, кой по-бавно да напишат някакви предложения в областта, за която отговарят. Следва имитиране на обществено обсъждане – например обикновени седянки в Министерски съвет с работодателски организации и синдикати или по-луксозни седянки в скъпи български хотели. Във вторият случай масрафа се плаща от работодатели в очевиден конфликт на интереси с разглежданата материя, но на това никой не обръща внимание. Типичен стил за седянките и за поведението на някой министри е „комсомолския плам от 80-те години на ХХ век”. Той обаче е маскиран като „beauty and life coaching”. Целта на седянките е да убеди участващите, че всичко е в унисон с ценностите и нуждите на народа, че се създава реалност, която ще го направи  по-щастлив, по-уверен, по-успешен и т.н. По същество става дума за повторение на втора фаза, но този път с по-професионални текстове. На неудобните въпроси не се обръща внимание. В hard случаите, питащите се обявяват за врагове. Арести обаче все още не се предвиждат. Идеите на реформаторите, най-често оформени като проекти за изменения и допълнения на действащи закони обикновено преминават на юруш през Министерски съвет. Някой идеи, като пенсионните или за конституционната и съдебната реформа, се закучват. По вина на парламентарните политически партии, засегнати бизнес кръгове, работодатели, синдикати и др. Между управляващите партии се разиграват сценки на взаимно плашене. В Парламента се водят словесни битки, а кулоарите му и извън тях – пазарлъци по типа #КОЙ. ВВ2 се намесва в различен стилове - от заплашителен през консенсусно-диалогичен до вайкащ се. От „нали видяхте какво представляват протестите ви, след като оттеглихме нашите агитки!” или „казал съм на ПМ/ЦвЦВ да го оттегли” до „неприемането ще се отрази на доклада (за напредъка в правосъдие и вътрешна сигурност) ...”, сиреч, какво ще кажат началниците Ми от Брюксел. Решенията и стиловете му са различни - днес едно, утре – противоположното.

Втора и трета фаза рядко се срещат в чист вид.

Обикновено те са оплетени.

Вероятно могат да бъдат и допълвани.

И по тази причина спирам да пиша по темата.
Айде да идват местните избори, че покрай аплаузите за неувяхващата слава на известните победители да позабравим за реформите.
На някои, които минаха през Парламента ще им усетим меда и жилото след 01.01.2015 г., но това е друга тема и дай Бог да доживеем и да я коментирамесряда, 15 юли 2015 г.

ДНЕШНИТЕ ПРОБЛЕМИ В БЪЛГАРСКАТА ЗДРАВНА СИСТЕМА НЕ СА ОТ ВЧЕРА......Покрай Петър Москов, реформата в българската здравна система стана предмет на масови коментари. И покрай много сериозните тези, изключвам споменатото лице и припяващите му, се появиха и доста коментари на непрофесионалисти. Не им се сърдя. Известно е, че у нас всеки разбира от футбол и медицина......
Това обаче ме накара да се върна 20 години назад и да си припомня  анализи и изводи от един доклад до г-жа Мими Виткова, изготвен по програма ФАР [1]. Подбрал съм определени извадки от него, като съм си позволил да редактирам изключително професионалния превод на г-жа Елисавета Ненчева, за да направя изложението разбираемо за непрофесионалисти. Не съм пропусна и своите коментари, които са под формата на бележки в скоби.
За читателите на блога ми съм избрал две теми  - финансови ресурси и общопрактикуващи лекари.
Системата за разпределяне на ресурсите не функционира добре нито на нацио­нално, нито на общинско равнище. Правилото "парите следват пациента" не се прилага стриктно в България. Здравните професионалисти получават заплатите си според трудовия им стаж, а не според  количеството и качеството на работата (Този начин на заплащане е критикуван от Тейлър преди 100 години, но продължава да съществува у нас не само в здравната система – бел. моя).  Един от резултатите от това е липсата на инициатива и ниската производителност.
По-рано болниците са получавали бюджета си на базата на броя на леглата и персона­ла и независимо от обема и качеството на работата им. Понастоящем, броят на при­етите пациенти също играе роля (увеличава броя на приетите болни, даже и без належаща от медицинска гледна точка нужда – бел. моя), но липсва връзка на сложността на заболяванията, проведените изследвания, и крайния резултат от процеса на лечение (със съществуващите клинични пътеки подобна връзка е невъзможно, независимо от абакадабрите на Москов по време на  Домусчиевата седянка – бел. моя). Въпреки че всички здравни заведения подгот­вят статистическите си отчети съгласно официалните указания, липсва анализ на причините, водещи до неефективност и ниско качество в на предоставяните услуги (що ли правят регионалните здравни центрове на министерството и регионалните поделения на НЗОК. Ще се реши ли проблема като стимулираме пациентите да се оплакват, както иска Москов? – бел. моя).
Свръхосигуреността с болнични легла е типична за всички централноевропейски и източ­ноевропейски страни. През 1993 г в България има 13 болнични и санаториални легла на 1000 души население. Може да се каже, че около половината от тези легла са излишни. Само в град София има повече от 40 болници от необходимите, без да се имат предвид болниците в София окръг (ще се закриват ли софийски, пловдивски, варненски и бургаски болници г-н министре? – бел. моя).
Проблемът с многото болници и болнични легла се свежда до това, че болници­те са най-важният фактор за увеличаване на разходите във всяка система на здравео­пазване. Коефициентът на хоспитализации (18,6 приети пациенти на 100 души за 1993 г.) и средната продължителност на престоя в болница (13.8 дни за 1993 г.) са по-високи в България, отколкото в западните страни.
Тук ще си позволя да покажа една графика за българските бюджети за здравеопазване,  преизчислени в US$ по осреднения курс на БНБ за съответната година [1,2]. Нямам коментар.

Здравен бюджет на Р. България
Броят на повечето видове здравен персонал, и особено лекарите, е много голям (34 лекари на 1000 души население или 1 лекар на 297 жители за 1993 г.), което води както до ненужни дейности, така и до недостатъчна заетост (днес броят на медицинските сестри застрашително намалява, но министърът си трае. Както е тръгнало на една медицинска сестра могат да се паднат и по 2-3 лекари – бел. моя). Може да се каже, че броят на лекарите в България може да бъде намален с 30 % без това да застраши качеството на здравеопазването. Приемът на студенти в медицинските в факултети драстично е на­мален през последните няколко години (но броят на медицинските факултети е увеличен. Дочувам че и Варненския медицински университет щял да изнася факултет извън Варна. С тях какво смятате да правите г-н министре? – бел.моя).

Въпреки че в поликлиниките работят т. нар. участъкови лекари, те не осигуряват и не могат да осигурят ефективна първична медицинска помощ, тъй като не са обучени за това и често биват прескачани. По същество те работят в система, където медицинските специалисти се считат за лекари за първична медицинска помощ (нещо да се е променила след 20 години – бел.моя).
Целият "семашков" тип здравеопазване е центриран към лекаря-специалист и болницата.
В България процентът на лекарите-специалисти (около 90 %) е много по-висок от повечето западни страни.
Голям е броят на пациентите, които:
  • Стигат до високо специализирани здравни заведения, което не само, че не е необходимо, но и излишно оскъпява медицинските услуги;
  • Са с най-обикновени оплаквания, но се лекуват от лека­ри-специалисти;
  • Биха могли да бъдат лекувани амбулаторно, но се хоспитализират (вярно ли е? – бел. моя).
В Западна Европа има съгласие, че здравното обслужване от професионално обучени общопрактикуващи лекари (познати у нас като лични лекари – бел. моя) е важно, както за купуващите (авторите имат предвид организации от типа на НЗОК – бел. моя), така и за консумиращите здравните грижи (в смисъл на здравно осигурени лица – бел. моя). Това е така, тъй като до 90% от всички оплак­вания могат да бъдат третирани адекватно с относително нескъпа диагностична и терапевтична методика, като се избягва по този начин достъпа до по-скъпата специ­ализирана помощ, особено болничната. Това е изгодно за население­то, защото повече от пациентите могат да бъдат лекувани във или близо до дома им, 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, от лекар, който познава историята на заболяването на пациентите и на семействата им (дали личните ви лекари знаят тези неща? – бел. моя). Важно е общопрактикуващите лекари да имат необходимото обучение - основно и поддържащо,  което да гарантира качеството на предлаганите здравни услуги (А у нас как е? Колко лични лекари все още не са придобили специалност по обща медицина и колко пъти се удължава срока за това? – бел моя). Общо практикуващият лекар трябва да предпазва пациентите си от прекомерно прилагане на скъпи диагностични методи като разпоз­нава сериозните увреждания в морето от дребни оплаквания (ще ли го доживея? - бел.моя).
Обаче пациентите не винаги искат това (позната родна картинка! Нали? – бел. моя).
Има и много лекари-специалисти, които не вярват, че общопрактикуващите лекари могат да работят по този начин (защо ли? – бел. моя).
Добре обученият общопрактикуващ лекар има и важната роля на разпределител. Тази роля трябва да бъде осигурена чрез законови и финансови мерки и общопрактикуващият лекар да има възможност да забранява или "наказва" свободния достъп до медицинските специалисти. 
По повод на последното изречение да попитам - на какъв език се беше изсмял един крал?
ИЗТОЧНИЦИ
1. Kees Shaapveld, Karmela Krleza-Jeric, Jan G.D. Stiphout, Мениджърски аспекти на реформата в здравеопазването в България, превод Елисавета Ненчева, ноември 1996, стр. 38, 46
2.Петър Москов, Реформата в системата на здравеопазването.Реформа  чрез цели, Семинар на КРИБ, 2015вторник, 7 юли 2015 г.

Facebook закачки........Има един лаф "Кога стана калайджия, кога му почерня задника!?"

В момента гледам един господин, завършил актьорско майсторство, журналист, писател.... а сега - специалист по МВР ( по повод участието на Тома Биков в предаването на Солаков в ТV СКАТ, 05.07.2015 г.).
 ***

За да си "пацифист" по дефиниция е необходимо да си: 
 1. Жена;

2. Журналистка;

3. По възможност - хубавелка;

4. С деколте по мярка, ама да събужда мераци....*

По същата тази дефиниция аз трябва да съм "милитарист", щото съм носил пагони.....

Пустото око на Мона Лиза (по-точно на един бивш генерал – Михо Михов. Вижда бре...... Добре, че е научил разликата между баптисти и пацифисти, щото през 1992 г. не я знаеше).


* - името на пацифистката се пази в ... да кажем редакцията (Юлия Манолова, ТV 7, 05.07.2015 г.).!

***

Г-жа Беновска пита (Канал 3, 05.07.2015 г.)! А г-н Красимир Велчев отговаря. Разговарят за четвъртата власт Гостът бил обиден. Някаква екстрасенска в студиото на „Хоризонт” (в един петък към 17:00 часа преди около месец) обидила депутатите, като ги нарекла, цитирам: „тъпи копелета”! Г-н Велчев поканил ръководството на БНР за една дискусия в Комисията по медии. Само че до момента никой не се бил отзовал на поканата му. Макар че депутатите им, цитирам: „гласували бюджета”. Тук има подтекст, но го оставям на читателя.

Та от тия неща г-н Велчев бил притеснен. Уронвал се, цитирам: „престижа на институциите”!

Взех, че се притесних и аз!

И се замислих за възможните решения!

Може да се върне член Първи на Конституцията, например! Опитът ми от Живково време показва, че това ще сложи край на унижаването на „престижа на институциите”. Освен вечер .....да кажем по време на пиенето на ракийката. Да ама някак си не е удобно пред Брюксел и чуждите амбасади в София?

След това се сетих за Димо Казасов* - министър на пропагандата (1944-1946) в правителството на Кимон Георгиев. Колко му е и днес да имаме такова министерство. Трябва само да се спретне закон, например „За защита на чистотата на българския език в медиите”. Тя цензурата ще си дойде сама! И това не ми прозвуча демократично!

Дойде ми наум, че е възможно хората в институциите да се поогледат в себе си и сами да не си „уронват престижа”! Но си спомних за Евангелието по Матея (7:3,5), цитирам: „Защо гледаш сламката в окото на брата си, пък гредата в своето око не усещаш? Лицемерецо, извади първом гредата от окото си, и тогава ще видиш как да извадиш сламката от окото на брата си?". Казах си - трудна, да не кажа невъзможна, работа за български политик.

И накрая прозрях най-простото решение - съдете ги г-н Велчев!

Журналистката, екстрасенската и .......

Поискайте записа на предаването от БНР и заведете дело за обида.

Май така се прави в демократичните държави?!

Знам ли?!
***

Според едно "грант"-овче  от Industry Watch  (Лъчезар Богданов, bTV-новините на 05.07.2015 г.) Ципрас плашел Европа, но тя си била научила урока как да си пази финансите и т.н. Глупавите гърци не можели да разберат, че плановете на кредиторите били в интерес на спасяване на гръцката икономика  и на народа!

Що така бе "грант"-овче?

Ципрас ли вдигна външния дълг на държавата си в последните пет години?

Кого пази тройката кредитори, "грант"-овче?

Народите си, или банкерите?
 ***

Госпожа Катя Пеева, копесондент на БНР в Атина (в ТV On Аir, разговор с Ивайло Лаков, 05.07.2015) твърди, че гърците не знаели за какво гласуват днес!

Машала госпожо, а циганите и турците в България знаят ли? Какви ги приказвам? Гаче ли ний българите знаем!?
 ***

Според съобщение на МВР на Гърция (публикувано в 02:51 ч. на 06.07.2015 г.) регистрираните избиратели в страната са 9 858 508. В референдума са участвали – 6 161 567 (62,50% от регистрираните), а с „OXI” са гласували 3 777 656 (61,31% от гласувалите).

Поредното българско политическо "ГРАНТ"-овче (Каролев, в момента и на държавна служба при министър Лукарски) твърди, че това били военните, държавните чиновници и пенсионерите. Ми те много бре! Тоз Ципрас ще да е фалшифицирал референдума!

"ГРАНТ"-овчето предрече и предсрочни избори в Гърция. Друг от "сътрапезниците" му в студиото на Нова ТV - професор Мишо Константинов разказа, че е имало време, когато гръцки министри са били осъждани и разстрелвани!

Поживём - увидим, доживём - узнаем, выживем - учтём! Колкото и някои люде да не долюбват този език.

***

А бре, Лилов! А бре, Григоре! От години те знам, че конфабулираш (покрай книгата ти за медицинските сестри в Либия). Ама поне се научи да изговаряш някои думи правилно, чоджум:

-Не е оШфорка, а е оФшорка;

-И бившия гръцки финансов министър се казва ВаруФакис, а не ВаруВакис.

Да знаеш, че в НАТФИЗ има учители по правоговор!

И когато разговаряш с люде, по-начетени от тебе (професор Дуранкев), помълчавай! Белким научиш нещо!!


***

Гледах един кратък ТV филм. За остров Гьокчеада (Турция). Рай за хората, които искат да избягат от шумотевицата на съвременния град. Журналистката разпитваше млад турчин, собственик на сърф-училище. Владееше долу-горе български. Научил го от учениците си. Но не за това ми е думата. Попита го каката, кои нашенски думи знае. И той усмихнато й отговаряше. Накрая го запита знае ли думата "корупция". Момчето и отвърна:

-Това не се ли викаше рушвет?

Що измисляме нови думи, бре хора. Ако кажем нашите "рушветчии" и на най-стария българин ще му стане ясно, че 136 години се борим с тая болести и не можем да я преборим.

***

Днес бил Световния ден на целувката! Чудя се кой от държавниците ни ще го открие? Ако се вярва на Кеворкян (Уикенд, бр.26 (607), 4-10.07.2015) най ще подхожда на Държавната ни Глава....


***

Коритаров може да бъде обвиняван в много неща, но едно не може да му се отрече - остър ум. Снощи в пещерата (ТV+, Свободна зона, 06.07.2015 г.), сравни политиката на кредиторите на Гърция, бих казал на Брюксел, с тази на Москва, по точно на ПБ на ЦК на КПСС от времето на Варшавския договор и СИВ.

Дали не е прав?

Москва наказваше непокорните с войски (Будапеща - 1956, Прага -1968).

Днес методите са сменени и БАНКстерите със съдействието на Брюкселските бюрократи не действат с танкове и пехота...

И какво от това?

***

Калфата (Ивайло Калфин, социален министър при Боко-2 и член на АБВ) смятал, че са нужни референдуми във Франция и Германия, за да отговорят гражданите им дали са съгласни да плащат гръцките дългове.

Аз пък си мисля, че гражданите на тези, че и на други държави в ЕС трябва да бъдат питани: "Искате ли да плащате заедно с гърците, огромните печалби на вашите и чужди БАНКстери?"

Могат да се получат интересни отговори!!

***

Д-р Илко Семерджиев казва, че приватизацията на здравните заведения е закъсняла. Може и да е прав. До момента в създаването на частни болници са налети над 5 млрд. BG лева. Отде свободни пари?

Д-р Стойчо  Кацаров твърди, че е по-добре късно, отколкото никога. И казва, че ние , простолюдието не сме чели проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения*. Аз съм го чел и какво от това?

И на двама им вярвам. Все пак не съм бил толкова на високо във властта! Поназнайвам само някои неща около ВМА. Това също ми дава основания да им вярвам. Къде е по-лесно да ползваш държавното като частно. По известния модел "Кадурина-Тонев"! Да не си мислите, че патента е само техен? Казват, че е на цялата висша прослойка здравни мениджъри на държавни болници, за чиито доходи се говорят легенди.

Питам се обаче, защо министър Москов мълчи като комунист на разпит за предлаганият от него нов раздел ІІ, Приватизация в проекта! Да не би да се страхува, ще се получи като при приватизацията на БГА "Балкан" или на Кремиковци?

*-синоними на заведения в българския език са - търговска къща, предприятие, работилница, ателие, магазин, гостилница, ресторант, кръчма, сладкарница, учреждение, помещение, сграда, къща. Да видите думата болница?

***

3 777 656 гърци гласуваха за достойнството си и срещу изнудването от бандата на тримата (МВФ, ЕС и ЕЦБ) с "ОХІ".

И ние така гласуваме. Ката вечер. Пред шопската салата и студената ракийка. С "ОХ" и една сюрия цветисти попържни!

Ха наздраве!

***

На днешния ден - 07.07., преди 124 г., е роден контраадмирал Иван Вариклечков. "Отговорните" национални телевизии мълчат! Още по-гробовно мълчат и "отговорните" национални военни сайтове. Кротуват си и за факта, че на 10 октомври 1939 г., време на Коронен съвет при Борис ІІІ, се противопоставя за привързването на България към колесницата на Третия Райх. За което е уволнен. Пък след 09.09.1944 г. - съден!

Що да не мълчат. Ако проговорят, може и да лъсне трибуквието на днешните храбри комодори. Дето могат само да си траят. Пред Светинята Му и Държавната му Глава, пред хибридния министър и америчкото недоразумение в едно министерство. Ама как храбро си траят!!