четвъртък, 27 април 2017 г.

На другарката К......Фрагмент от Епопея на самозабравилите се”, озаглавен „Странен сън”.
„Я, колко много теменужки!
От где ли Герги са се взели?”
„Това са Корни наш`те дружки,
чрез партията в бизнеса успели…!”

Когато цъфнат теменугите
във Камарата и в конгреса –
хвърли вината върху другите,
а ти си гледай интереса…

Когато цъфнат теменугите
и кризата до кокала опре –
пързаляй в партията другите,
пешкира нека Герги опере…

Когато цъфнат теменугите
и възцариш във БеСеПе единовластие -
да стрелят по другарите ти другите,
а ти се наслади на свойто щастие…

Епилог
Слушай друже, ти наверно
в „Позитания” звъня за странния си сън?"
Не, не още, друже! Щото с Корни слушаме
в нейна чест днес камбанния звън!

© По Хр.Минчев, Ст. Загора – от блога на Martin Savov

събота, 22 април 2017 г.

На една другарка..... Позитански панаири*
Позитански панаири,
с мене и бат' Герги досега?!
От конгреса спомен свиден,
как бат' Гергов ми дари властта!
Панаири – с власт отрупани!
Но без Гергювите верни гласове,
ах, кой вече ще ми купи
БеСеПе-то, я кажете бре?
Мои талибани,
със измислени от мен лица,
що не се усетих….,
как ме хлъзнахте, да сдавам аз властта?!
 Ах, да можех...! (2)
Ала Герги свойта щедрост май прибра,
на един априлски  пленум,
мойта личност взе че заеба!
Той открадна ... (2)
мойта власт и моя „мъжки” глас
Няма как да го настигна,
няма как да си ги взема аз!
*-зад кадър тихо звучи - Внимавай како, дан'си отворя устата!
© По текста на една песен изпълнявана от Лили Иванова. Благодарение на сайта textove.com
P.S. Позитанските панаири имат продължение.... 

ПО ПОВОД НА ЕДНА ПАНИКА.....„AMICUS PLATO, SED MAGIS AMICA VERITAS”.
В последните дни Парламент, медии и социални мрежи (Facebook)  се тресат от скандала на тема уран в питейната вода. Не съм тесен специалист по темата, но си мисля, че проблемът е изкуствено създаден, с ПОЛИТИЧЕСКАТА ЦЕЛ  да бъдат „СТРАХУВАНИ” българите! Защо? Не зная! Както и няма да коментирам кои парламентарни партии в 44-то Народно събрание имат интерес от това! Всеки, който прочете тази публикация, нека си направи своите изводи. Цялата публикация представлява извадки от доклада на Дичко Диков и Илия Божков, изнесен на Кръгла  маса „Перспективи на уранодобива в България“, организирана от НТС по минно дело, геология и металургия на 13 май 2014 г. в София и публикуван в Списание на Българското геологическо дружество (год. 75, кн. 1–3, 2014, с. 131–137 със заглавие „Урановите находища в Република България – състояние и потенциал”)!
........

Местоположението на урановите находища в България


 Легенда:
Жилни находища (червени триъгълници – експлоатирани; черни триъгълници – спрени от експлоатация и неексплоатирани): 1–Бухово; 2– Пробойница; 3–Курило; 4–Сборище; 5–Сливен; 6–Габра; 7–Бялата вода; 8– Костенец; 9–Бели Искър; 10–Партизанска поляна; 11–Сенокос; 12– Игралище; 13–Беслет; 14–Доспат; 15–Смолян (Герзовица); 16–Наречен, 17–Здравец; 18–Сърница;19–Планинец.
Пясъчникови находища (червени правоъгълници– експлоатирани; черни правоъгълници–спрени от експлоатация и неексплоатирани): 20–Смоляновци; 21–Симитли;22–Елешница; 23– Мелник–Златолист; 24–Селище;25–Момино–Церетелево; 26–Белозем–Трилистник–Дебър; 27–Маноле; 28–Хасково; 29–Навъсен–Троян–Марица; 30–Мъдрец–Владимирово–Орлов дол; 31–Окоп–Тенево.
.....

Разположение на находищата в Тракийско-Тунджански уранов район


 Легенда:
Уранови находища (черни ромбчета): 1–Момино; 2–Церетелево; 3–Белозем; 4–Трилистник, 5–Маноле; 6–Труд; 7–Дебър; 8–Хасково; 9–Навъсен; 10–Троян; 11–Марица; 12–Мъдрец; 13–Владимирово; 14–Орлов дол; 15–Доброселец; 16–Изгрев; 17–Окоп–Тенево.
Палеорусла и палеолагуна (червени контури): І–Моминско; ІІ–Маришко; ІІІ– Соколецко и ІV–Тунджанско палеорусло; V–Източномаришка палеолагуна.
......
                       Способи за добиване на уран по години
 ........


Експлоатация на част от находищата в Тракийско-Тунджански уранов район по геотехнологичния способ (сондажен вариант)

 

.......
Към настоящия момент, изхождайки от геоложки, еколожки, икономически, инфраструктурни и други съображения, промишлен интерес представляват 14 проучени и частично експлоатирани находища от екзогенен (пясъчников) тип от Тракийско-Тунджанския уранов руден район. Те са разположени в 3 географски района: Пловдивски, Хасковски и Ямболски и са локализирани в проницаеми скали (пясъчници), ограничени в разреза от аргилити. В резултат на изследователските и геолого-проучвателните работи през периода 1970–1985 г. в тези райони са установени палеоруслови (Моминска, Маришка, Соколишка, Тунджанска) и палеолагунни (Източномаришка) структури. Доказаните запаси и ресурси на тези находища са 10 384 t, от които потенциално извлекаеми са 6750 t. Промишленият интерес към тях се обуславя от доказаната възможност за прилагане на геотехнологичния метод на добив (сондажен вариант), eдин от най-прогресивните и екологични способи за добив на полезни изкопаеми в света. Понастоящем 45% от световния добив на уран се извършва по този метод. 
........

След прекратяването на уранодобива и уранопреработката във всички обекти са изпълнени редица дейности по биологическа рекултивация. Те включват мелиоративни дейности по възстановяването на почвеното плодородие на земеделските земи, влизащи в границите на геотехнологичните участъци. Общо за периода 1997–2002 г. са рекултивирани и върнати на собствениците в реални граници с възстановено почвено плодородие ~11 700 дка обработваеми земи.
Паралелно с горепосочените дейности от 1998 г. и понастоящем във всички обекти се изпълнява радиационен мониторинг на водите за оценка на качествата на подземните и повърхностните води, влиянието на уранодобивната дейност, както и резултатите от биологическата рекултивация. Чрез мониторинг са проследени във времето качеството на водите и съдържанието на радионуклиди като следствие от уранодобивната дейност.
Замърсяване на водите с естествени радионуклиди през целия период на обследване се регистрира основно в обектите с класически добив. В тях допълнително е прилаган и комбиниран геотехнологичен метод за добив на уран с киселинно излужване или третиране със содови разтвори. Замърсяването в тези обекти и около тях е главно от изливни руднични води, сондажи на самоизлив, дренаж от открити кариери и табанирани нискоактивни рудни маси.
Всички обекти от геотехнологичния добив на уран са класифицирани от НЦРРЗ към МЗ в категорията „Обекти с нисък радиологичен риск за водите“. В бившите геотехнологични участъци „Царимир“, „Трилистник“, „Белозем“, „Момино“ и „Дебър“ и около тях няма регистрирани наднормативни замърсявания с радионуклиди на подземните води, както в ПТВ и в почвите. В  участъците „Навъсен“, „Орлов дол, „Троян“ и „Владимирово“ стойностите на естествения уран в повърхностно течащите води, във води от помпените станции, ползвани за питейно-битово водоснабдяване, местни водоизточници и др., организирани като действащи към момента мониторингови пунктове, са значително под ПДН по Наредба № 1/15.11.1999 г.
Други подробности можете да прочетете в  https://dariknews.bg/novini/afera/uranovoto-proizvodstvo-v-bylgariq-98295
Ще завърша с перифраза  на мотото на публикацията - „Българските политици са ми любими, но истината ми е по-любима“!