събота, 8 февруари 2020 г.

ДА КАЖЕШ И ВСИЧКО И НИЩО, ИЛИ КАК ГЕНЕРАЛ БОЦЕВ ИЗПЪЛНИ ЗАДАЧАТА СИ!

По повод изнесените данни от Главна прокуратура на Република България за разговори между двама генерали, министъра на отбраната разпоредил на генерал Боцев да извърши проверка. Малко по-късно някои СМС публикуваха съдържанието на докладната на генерала (кажете, че в България няма откритост и публичност) до Каракачанов.

И понеже разполагам с много свободно време, пък и съм любопитен по рождение, не само че прочетох докладната, ами взех, че я преформатирах от pdf във word формат, за да ви е удобна за  четене,  копиране при нужда. Следва пълния текст:
„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
В изпълнение на Ваши указания с писмо с per. номер 14-06-15/30.01.2020 г., във връзка с изнесената в публичното пространство информация, касаеща командира на Военновъздушните сили (ВВС) относно проверка от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), както и в рамките на предоставените ми правомощия съгласно Закона за отбраната и Въоръжените сили на Република България (ЗОВС) и чл.7 (2) от Устройствения правилник на МО, осъществих контрол върху изпълнението на Ваши заповеди по конкретния случай.
Следвайки установения ред и субординация в системата на МО, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната (СППМО) и Българската армия (БА) и разписаните в нормативната и поднормативна уредба длъжностни правомощия за осъществяване на проверяващи и контролни функции, както и предвид липсата на юридическа експертиза в Щаба на отбраната, Ви докладвам относно развитието по случая, без възможност за тълкуване на документалното съдържание и неговата целесъобразност и законосъобразност.
В периода април-май 2019 г. протича междуведомствена кореспонденция между МО, структури от неговия състав и от Българската армия и КПКОНПИ. Щабът на отбраната не е адресат по дадената преписка.
На 22.04.2019 г. в отделни писма КПКОНПИ отправя искане към МО за информация във връзка с извършваща се в антикорупционния орган проверка. Спазвайки установения законов срок, на 25.04.2019 г., командирът на ВВС предоставя свое становище с приложение — проект на отговор от името на министъра на отбраната към КЛКОНПИ. На същата дата е получено становище и от другата структура, от която МО е изискало информация — Изпълнителната агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“. То съдържа приложения от 152 страници.
В Министерството на отбраната е потърсено становището и на дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната“, получено на 02.05.2019 г. Според него за събиране и изпращане на информация към КЛКОНПИ са включени и дирекциите на МО - „Управление на човешките ресурси в отбраната“ и „Административно и информационно обслужване“. В резултат са изготвени и изпратени към КЛКОНПИ два отделни отговора.
Първият (от дата 08.05.2019 г.) е от името на ВВС, подписан от заместник-командира на ВВС по силата на заповед за заместване РД-319/02.05.2019 г. Вторият отговор към КПКОНПИ (от 15.05.2019 г.) е от името на МО и съдържа приложения (укази на президента на Република на България и министерски заповеди на основание чл.100, чл. 161 и чл.26 от ЗОВС).
На 17.05.2019 г. КПКОНПИ изпраща напомнително писмо с основание, че получената информация от МО и от командването на ВВС по тяхно виждане не е в пълен обем. Държавният орган изисква допълнително изпращане на информация по конкретния казус, съгласно получените писма с per. номер 14-06-15/30.01.2019 г.
Според чл. 106 (3) в ЗОВС, Инспекторатът на Министерството на отбраната осъществява контрол за спазването на нормативните актове и заповедите на министъра на отбраната и за законосъобразното провеждане на административните дейности в МО, в СППМО и в БА. Същият орган, съгласно чл. 106 (6) от ЗОВС, също осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Вследствие на тези негови законови правомощия, на 22.05.2019 г. МО изисква в спешен порядък командването на ВВС да изпрати писмено в Инспектората на МО изисканите от КПКОНПИ копия на документи. Издадена е заповед на министъра на отбраната Р-124/22.05.2019 г., според която е назначена комисия от състава на Инспектората на МО, която още на следващия ден следва да предостави събраните документи.
Спазвайки поставения спешен срок, командирът на ВВС изпраща отговор към главния инспектор на МО, в който поддържа предходното си становище и изпраща исканите документи (с приложения - 61 страници). На следващия ден, 23.05.2019 г., следва и писмо-допълнение към настоящата преписка, подписано от началник-щаба на ВВС по силата на заповед за заместване РД-384/22.05.2019 г. Към него са приложени заверени копия на документи (10 страници), получени с писмо на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.
На 23.05.2019 г. главният инспектор на МО докладва в срок, като прилага 9 страници документи по преписката и проект на писмо-отговор от министъра на отбраната към КПКОНПИ. Същото е изпратено от Ваше име до антикорупционната комисия на 27.05.2019 г.
Приложения: Копие от посочената по-горе документация (47 листа).
НАЧАЛНИК НА ОТБРАНАТА (п) ГЕНЕРАЛ БОЦЕВ“
***
ОТ ДОКЛАДНАТА ЗАПИСКА РАЗБРАХ, ЧЕ:
1.Генералът е извършил заповяданата проверка в рамките на предоставените му правомощия от ЗОВСРБ и Устройствения правилник на Министерството на отбраната;
2.В Щаба по отбрана липсва ЮРИДИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА и по тази причина не се коментират изнесените факти;
3.В „протеклата“ (информацията се разменя, а не тече, ама нейсе) информация „между МО, структурите от неговия състав  и от Българската армия“ от една страна и КППКОНПИ от друга, Щабът по отбраната не е адресат;
4.През  м. април 2019 КПКОНПИ г. е искала информация от МО по темата, предмет на споменатия по-горе разговор и че до комисията са изпратени два отделни отговора – от името на щаба на ВВС и от името на МО;
5.През  м. май КПКОНПИ е изпратила напомнително писмо, с което е съобщила, че получената информация от МО и от командването на ВВС не е в пълен обем и е поискала допълнителна информация;
6.Инспекторатът към Министерството на отбраната има определени задължения, а на 22.5.2019 със заповед на Каракачанов е назначена комисия от неговия състав, която да предостави събраните документи;
7.На 23.05.2019 г. главният инспектор на МО изпълнява заповедта от т.6 в срок, подготвя проект на писмо-отговор от Каракачанов до КПКОНПИ с приложени 9 страници документи, което на 27.05.2019 г. е изпратено от негово име до антикорупционната комисия.
НЕ УСПЯХ ДА РАЗБЕРА:
1.Защо Каракачанов се правеше на ударен с мокър парцал по главата, непосредствено след като Главна прокуратура обяви съдържанието на засечените генералски разговори и каква всъщност проверка е възложил на генерал Боцев?
2.Имало ли е „икономисани“ документи по двете писма на КПКОНПИ.
НО ТОВА СА ПОДРОБНОСТИ!
А иначе – бурни аплодисменти за генерал Боцев.
И без юридическа експертиза е сътворил брилянтна докладна, като Е КАЗАЛ И ВСИЧКО И НИЩО.
ДОСУЩ КАТО ЕДИН ПИЛАТ ПОНТИЙСКИ…
 


Няма коментари:

Публикуване на коментар