четвъртък, 11 април 2019 г.

ПАРЛАМЕНТАРНИ РАЗСЪЖДЕНИЯ?!Днес – 11.04.2019 г. слушах внимателно дебатите преди първото гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация с вносител  Министерски съвет. Не е нужно да си завършил право, за да установиш, че ставаше дума за поредното законодателно НЕДОНОМИСЛИЕ!
За да не бъда голословен ще цитирам и анализирам § 1 от ЗИД:
§ 1. В чл. 21, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. приема и изменя годишния бюджет на общината, включително показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за районите и кметствата, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;”.
Действащият в момента Чл. 21, ал. 1, т. 6 гласи, цитирам:
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 65 от 1995 г.)
(1)        Общинският съвет:
……
6. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2003 г., в сила от 27.10.2003 г.) приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;
Сравняването на двата текста ми показа, че „кучето на предлаганите промени“ е ЗАРОВЕНО в изменението на чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси. Отворих сайта Lex.bg  и цитирам текста на чл. 45, ал.1, т.2:
Чл. 45. (1) Общинският бюджет включва:
…….
2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, както и във функционален разрез съгласно единната бюджетна класификация, за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) лихви;
г) помощи и обезщетения за домакинства;
д) текущи субсидии;
е) капиталови разходи;
…….
Дами и господа, прочели моята писаница, стана ли ви ясна нормативната същност на предложения  § 1 от ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация. По-точно кои показатели на чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси трябва да се приемат и изменят в интерес на районите и кметствата? И най-вече ЗАЩО? На мен НЕ МИ СТАНА ЯСНО!
Вероятно не е било ясно и на депутатите.
А още по-вероятно е, че няма да бъде ясно и на тези, които ще трябва да го прилагат!
Потърсих обяснения за поведението на депутатите, когато гласуват подобни НЕДОМИСЛЕНИ текстове.
И реших, че преди да натискат бутоните за гласуване, уважаемите от мен народни представители ТРЯБВА ДА ЧЕТАТ и сами да направят изводи за т.нар. оценка на въздействието. А аз, като по-стар и вероятно по-прост, я наричам НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТ и ПРИЛОЖИМОСТ. Не само това, което разнасят по банките квесторите!
Както четеше моя милост, когато даваше становища на Медицинско управление на Генералния щаб на Българската армия по законодателните инициативи не само на Министерството на отбраната, но и на правителството. И понеже по това време нямаше Интернет и Lex.bg , се бях абонирал за едни томчета с твърди сини корици, издание на Министерски съвет. Май се наричаха Нормативни актове?!
Преди четвърт век се правеше така!
Сега не зная?
До тук с коментарите ми по ЗИД на Закона за местното самоуправление и местната администрация!
Имам и два въпроса:
1.Г-н Борисов, докога Министерският съвет ще продължи да внася НЕДОМИСЛИЯ за гласуване в Народното събрание?
2.Дами и господа депутати, докога ще приемате на първо четене законодателни НЕДОМИСЛИЯ с надеждата да поправите НЕПОПРАВИМОТО на второ четене?

Няма коментари:

Публикуване на коментар