петък, 20 юли 2018 г.

Леонид САВИН, В защита на Адам Смит....


 
Авторът  
 (Материалът е публикуван в www.geopolitica.ru
Идеите на Адам Смит, често се критикуват незаслужено като им се приписва хищнически характер, станал основа на британския империализъм. В действителност  Смит е бил привърженик на фритридерството (от англ. free trade – свободна търговия) , а някои негови фрази, например „за невидимата ръка на пазара” са тълкувани превратно.


В книга четвърта от фундаменталния му труд „Изследване на природата и причините за богатството на народите” Смит пише, че всеки човек, притежаващ капитал, който влага в определена работа „има предвид само собствения си интерес и реализира своята дейност така, че неговият продукт да притежава максимална стойност, той преследва само личната си изгода, при това в този и в много други случаи, той се направлява към целта от невидима ръка, което не е влизало в неговите намерения и при това обществото не винаги страда от това, че тази цел не е влизала в намеренията му.1” Вижда се, че не става дума за никаква „невидима ръка на пазара”!
Под „невидимата ръка” Смит име предвид, непосредственото божествено вмешателство, което се потвърждава в главата „За произхода на философията” от един негов по-ранен труд – „История на астрономията”. Описвайки отношението на древните народи към обектите на природата, той отбелязва, че „такъв обект се схваща, като действащ по волята и намерението на някаква невидима (invisible) и пресметлива (designing) сила. Например, морето, което е спокойно и се надига в буря по милостта на Нептун”2. Буквално след няколко пасажа Смит говори за невидимата ръка на Юпитер3. В своя икономически опус Смит просто повтаря стария си тезис за „невидимата ръка” без каквато и да е конкретизация.
 Първото изследване за „невидимата ръка” се появява едва през 1971 г.4.  Съвсем неотдавна Бен Бернанке (Бен Шалом Бернанке – американски икономист, и понастоящем председател на управителния съвет на Управлението за федерален резерв на САЩ) казва, че „Адам Смит нарича системата за свободна търговия „невидима ръка”, а също така, че „пазарният подход” – това е регулиране от невидимата ръка, което има за цел да съгласува стимулите за участниците в пазара с целите на регулатора”5.
Вижда се, че „невидимата ръка на пазара” е измишльотина на американските неолиберали, които извратиха много от класическите идеи на либерализма и в икономиката и в политиката.
За ролята на религията в икономическата и всяка друга дейност Смит се изказва достатъчно ясно и недвусмислено: „по волята на народите се запазват утвърдени религиозни форми и церемонии дълго време след като те са ги преодолели и са станали разумни”6.
Няколко столетия преди трудовете на бащата на съвременната икономика същите идеи изказва и мюсюлманския учен Ибн Халдун в труда си „Въведение в историята”7.
По тази причина подходът, който издига изключителната роля на Запада в развитието на съвременната капиталистическа система е от една страна опростен, а от друга страна показва, както и при трансформациите на различните политически и икономически проекти, които също претендират за универсалност, че финалната световна победа през ХХ век принадлежи на либералния капитализъм и неговите деривати.
Интересен е фактът, че политическата теория на марксизма израства от класическия либерализъм (Карл Маркс на практика преразказва Смит с незначителни вариации и собствени допълнения), а фашизмът залага на буржоазно-държавната система.
В икономиката първенството принадлежи на либерализма с неговото вътрешно ядро от определена религиозна традиция. Опитите на други религии да влияят на обществено-икономическия живот (даже и когато са официални религии на дадени държави или се изповядват от повечето граждани) и в световен и регионален мащаб претърпяха поражение.
Книгопис:
1 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016. С. 443
2 Там же. С. 909.
3 Там же. С. 910.
4 A. Macfie, ‘‘The Invisible Hand of Jupiter,’’ Journal of the History of Ideas 32 (1971): 595–99
5 Вen S. Bernanke, Financial Regulation and the Invisible Hand, April 11, 2007
6 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Эксмо, 2016. С. 710.
7 Ибн Халдун. Введение (ал‑Мукаддима). Cоставление, перевод с арабского и примечания А.В. Смирнова https://smirnov.iph.ras.ru/win/publictn/texts_2/ikh_t.htm

Няма коментари:

Публикуване на коментар