вторник, 16 юни 2015 г.

Вторнишки джумбуш*

Джумбушът почна в 11:00 ч. в парламента. Благодарение на Канал 3 стана достояние на скромната ми личност. Дебатите по т.нар. „реформа” на МоскOFF в Закона за здравното осигуряване изразходиха повече депутатска енергия, отколкото ще бъде ползата от промените. Особено активно беше Байрактаровото Мите от „патриотите”. Заслужи си поне едно „доктор хонорис кауза” на Медицинския факултет на Софийския университет. На ход е доц. Л. МозъкOFF.
Ако някои си мисли, че предложенията на МоскOFF са реформа, дълбоко се лъже!

МоскOFF-та реформа?
 Беше извършена поредната – ДЕВЕТДЕСЕТ  ТРЕТА промяна на закона1, без да се промени идеологията му. Може би ще бъда опроверган, че ГЕРБ препънаха министъра по отношение на опита му да одържави НЗОК. Да, ама не. Щото тя си е одържавена от Костово време. Чрез партийни назначения.
Друг може да обяви за реформа увеличаване срока на задълженията на неосигурените българи. Които ако искат да се лекуват по линия на НЗОК, ще трябва да плащат здравни осигуровки за 5 години назад. Макар, че в момента е за 36 месеца назад1. МоскOFF искаше от 2000 г., ама няма как – кандиса! Най-вероятно му казаха, че искането ще падне пред Конституционния съд.
Сериозни бяха дебатите и по т.нар. от представителите на ДПС „празни чекове” – предложените от министъра „основен и допълнителен пакет и пакет за спешна помощ”, които Камарата подписа. Г-жа Мая даже го заплаши, че ще бъде изгонен от министерството с камъни. И тук ще се наложи да кажа: „да, ама не!” Защото и в момента не знаете какво съдържа сегашния пакет – по вид, обем и дейности, макар и да е единствен?2 А сигурно и депутатката Манолова не е прочела тази част от закона.
Джумбушът продължи вечерта в предаването „Денят” на ТV OnAir. Гост на Веселин Дремджиев беше Проф. Асен Гудев. Медик с богата биография - ръководител на Кардиологичната клиника в УМБАЛ „Ц. Йоанна”,  специализирал е в Англия, Австрия и Германия, президент на Съюза на медицинските специалисти и т.н. Да не си мислите, че предложи нещо сериозно или че си позволи да критикува  МоскOFF. Повтаряне на ноторни истини за пациента, за морала, за „говори с мен докторе”, за намаляването на медицинските сестри в България, за проблемите на специализацията на лекарите и т.н. и т.н. Но решения не предложи! Докторът вероятно е великолепен клиницист, но Гълик отдавна е казал, че одеждите в едно царство не дават власт в друго!!!
Професорът ме присети да проверя, какво е заплащането на специализиращите лекари. Чух, че МоскOFF се срещал с тях и нещо обещал. Вероятно за светлото бъдеще. Оказа се, че  то не може да бъде по-ниско отминималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.”3 Справката в цитирания закон показа4, че минималната месечна заплата за хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) и дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите) е 360 лв. Не вярвам да има директор на лечебно заведение, който да даде заплата на специализант в размер на повече от 500 лв. Обадете ми се, ако познавате такива, за да ги похваля.
Следването по медицина е 6 години (най-често на финансовия гръб на мама и тате), а осреднения срок за специализация е 4 години (от 3 до 5 години). Може ли с този месечен доход да решиш да създадеш семейство и да раждаш деца? 
От МоскOFF и проф. Асен Гудев не очаквам отговор. Поради ЕГН-то им, те са специализирали при други условия - на отречения през 1989 г. обществен строй.
Накрая ще завърша с един джумбуш, разказан от професора: „Отива неосигурено лице с остър инфаркт в частна болница. Болницата плаща, за да възстанови здравноосигурителните му права и го пуска по клиничните пътеки на инвазивната кардиология. И прибира „големите пари” от НЗОК. Но това не можело да стане в държавните болници”.
Тоя номер не го бях чувал. Понеже съм слаб по смятане,  а и не ми се търсят цените на клиничните пътеки в инвазивната кардиология, не ми се правят сметки „къде е Киро на кирия!”
Във вчерашния ден ми се искаше да чуя нещо за:
  • диагностично-свързаните групи или поне за ново остойностяване на клиничните пътеки;
  • преразглеждане на задълженията на държавата за покриване на пълния размер на здравноосигурителните вноски на някои категории български граждани;
  • текущия контрол от НЗОК в лечебните заведения;
  • конкурсното начало при сключване на договори между касата и лечебните заведения;
  • образованието по медицина и специализацията на лекарите;
  • заплатите на медицинските сестри и за още много други неща......
Да се надявам, че ще доживея да ги чуя!
Когато ще има реформа, а не МоскOFF-те имитации!
*джумбуш (от турски cümbüş) – м.р., само единствено число
1.            Закон за здравното осигуряване, Чл. 109. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., в сила от 01.01.2000 г., изм. - ДВ, бр. 111 от 2004 г., в сила от 21.12.2004 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 01.02.2010 г.), (1) Здравноосигурителните права на лицата, които са длъжни да внасят осигурителни вноски за своя сметка, се прекъсват, в случай че лицата не са внесли повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца до началото на месеца, предхождащ месеца на оказаната медицинска помощ. Лицата с прекъснати здравноосигурителни права заплащат оказаната им медицинска помощ. (2) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват, при условие че лицето е заплатило всички дължими здравноосигурителни вноски през последните 36 месеца. (3) Здравноосигурителните права на лицата по ал. 1 се възстановяват от датата на заплащане на дължимите вноски по ал. 2, като сумите, платени за оказаната медицинска помощ, не се възстановяват.
2.            Пак там. Чл. 4. (1) (Предишен текст на чл. 4, изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) Задължителното здравно осигуряване гарантира свободен достъп на осигурените лица до медицинска помощ чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса; Чл. 5. Задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на: ..........9. (нова - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и Чл. 35. Задължително осигурените имат право: 1. (изм. - ДВ, бр. 107 от 2002 г.) да получават медицинска помощ в обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
3.            Наредба № 1 от 22 януари 2015 г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, Чл. 15 (3) Трудовото възнаграждение на специализанта, получавано за извършваната от него дейност, не може да бъде по-малко от минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
4.            Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г., ДВ., бр.107, 2014, Чл. 8 (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2015 г.: 1.минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;
Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1(извадка)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
74.
Q
86 без 86.1, 75
Хуманно здравеопазване и социална работа (без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите); ветеринарномедицинска дейност
936
598
385
360
360
416
360
360
360
75.
Q
86,1
Дейност на болници (без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите)
1196
884
582
468
374
437
447
447
360
 


Легенда: 1.Ръководители, 2.Специалисти, 3.Техници и приложни специалисти, 4.Помощен административен персонал, 5.Персонал, зает с услуга за населението, търговията и охраната, 6.Квалифицирани работници в селското, горското, ловното и рибното стопанство, 7.Квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии, 8.Машинни оператори и монтажници, 9. Професии, неизискващи специална квалификация

Няма коментари:

Публикуване на коментар