вторник, 18 февруари 2014 г.

Напразен плачВ студиото на „Гореща точка” на ТV 7 Мартин Димитров (19.02.) се е разгорещил по различни политически теми.
Ще коментирам само една от тях.
Според Димитров промените в закона за Сметната палата ще я ликвидира като институция за контрол.
Тази институция от създаването й е орган за политически поръчки. Сърбал съм й попарата в далечната 1998 г. Одитният доклад трябваше да се включи, ако се заинатях да се махна от заеманата длъжност. След като одиторите разбраха, че съм подал рапорт за уволнение, докладът беше прибран  в архива. Ще спомена, че в него имаше такива бисери като: „изпълнил заповед на Министъра на отбраната, която не е правомерна”, „нанесъл щети на бюджета, тъй като не е предал във фармацевтичните заводи лекарства от неприкосновените запаси  с изтекъл срок на годност за преработка” и т.н.
А сега да погледнем одитите на Сметната палата от последните години.
Според Одитен доклад № 0200001407, приет с решение на Сметната палата № 147 от 12.06.2008 г. цитирам: „Утвърдените разходи за 2006 г. (на ВМА - бел. моя), са общо в размер на 33 128 хил. лв. Извършени са корекции на утвърдените разходи с писма на дирекция „Планиране и управление на бюджета (ПУБ)”. Към 31.12.2006 г. общият размер на коригираните разходи е на стойност 111 775 хил. лв. Утвърдените годишни разходи за 2007 г. са в размер на 58 397 хил. лв...... Към 31.12.2007 г. общият размер на коригираните разходи (пак от ПУБ - бел. моя)е на стойност 110 619 хил. лв.”
Интересни са и изводите от проверката, цитирам:
„...През одитирания период незаконосъобразно са използвани помещения за извънболнична помощ без да са подписани анекси за удължаване на срока на действие на първоначално сключените договори между ВМА и съответните контрагенти. Преведените наеми са в по-малък размер от изискващите се. Не са защитени в достатъчна степен интересите на ВМА.
.... Без да е предвиден съответен подпараграф на параграф 51-00 „Основен ремонт на ДМА” за извършване на основни ремонтни работи от такъв характер и без да са  утвърдени бюджетни средства за такъв основен ремонт във ВМА са извършени неоснователно разходи за основни ремонти. Изплатените бюджетни средства за извършените строително-монтажни работи за основни ремонти във ВМА и нейните структури са посочени като разходи по подпараграф 10-30 „Текущ ремонт” на параграф 10-00 „Издръжка”.
Спирам до тук. Ако Сметната палата си беше на мястото и защитаваше интересите на държавата трябваше да отговори на следните въпроси:
1.Кой е наредил на ПУБ да коригира и завиши бюджета и по какви причини?

2.Кой е виновен за ощетяване на интересите на ВМА по отношение на наемите?

3.Кой и защо е наредил основните ремонти на дълготрайните материални активи да се маскират като текущи?
Няма да намерите отговор на тези въпроси! Нито виновни длъжностни лица?
Апропо, докладът е подписан от Горица Грънчарова – Кожарева, член на Сметната палата и ръководител на отделение ІІ.
Интересни факти се откриват и в Одитен доклад 0200006811 за извършен одит на възлагането и изпълнението на обществени поръчки във Военномедицинска академия за периода от 01.01.2010 г. до 30.09.2011 г. Ще цитирам само част от тях:

„Действалите през одитирания период правила по възлагане на обществени поръчки във ВМА не са разработени в съответствие с изискването на чл. 8, ал. 7 от ЗОП. Същите не съдържат ред за планиране на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на договорите за обществени поръчка.
....Не са изпращани предварителни обявления до „Официален вестник” на Европейския съюз за обществените поръчки, чиито стойности надхвърлят нормативно определените прагове.
             ....Проверените процедури и сключените в резултат на тях договори са стартирани без осигурено финансиране, което създава риск от неизпълнение на поети финансови задължения и санкции за възложителя, както и риск за доброто финансово управление (Ето защо не се чудете на близо 100 млн. дълг на ВМА днес - бил. моя).”
Напразно плачете г-н Димитров!
Напразно!!
Сметната палата май действа по принципа на едно известно тефтерче....

Няма коментари:

Публикуване на коментар