петък, 11 март 2016 г.

ПРЕМЕНИЛ СЕ ПЕПИ, ПАРДОН ИЛИЯ, ПОГЛЕДНАЛ СЕ ПАК В ТИЯНа сайта на Министерството на здравеопазването е качен проект на Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).
Направих си труда да разбера какво ни предлагат Пепи Готиното и неговият „кадърен” екип от заместници и юристи (виж следващия текст):
1. Текст на първо изречение в ал. 2 на чл. 45 по действащия ЗЗО:
„Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя като пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК.”
Нов текст на първо изречение в ал. 2 на чл. 45 по ЗИД на ЗЗО:
„Медицинската помощ по ал. 1, с изключение на т. 11, 12 и 15 се определя  с основен и допълнителен пакет дейности, осигурени от бюджета на НЗОК, гарантиращи на всеки здравноосигурен достъпно лечение в съответствие с развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване.”
2. Текст на второ изречение в ал. 2 на чл. 45 по действащия ЗЗО:
„Пакетът е основен и допълнителен и се определя с наредба на министъра на здравеопазването, като се актуализира веднъж годишно, в срок до 31 октомври на съответната година.”
Предлага се нов текст на второ изречение в ал. 2 на чл. 45:
„Основният и допълнителен пакет се уреждат с наредба на министъра на здравеопазването и се актуализират веднъж годишно, в срок до 31 октомври на календарната година.”
Забележка (моя): т.11 на ал. 2 касае „предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната”, т.12 – „предписване и отпускане на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, предназначени за домашно лечение на територията на страната, както и на медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ” и т.15 – „медицински дейности и лекарствени продукти извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с трансфер от Министерството на здравеопазването съгласно закона за бюджета на НЗОК за съответната година” и нямат връзка с основния и допълнителен пакет!
А бре Пепи, а бре некадърнико, 

Конституционния съд ясно ти посочва, че в отмененият от него текст на чл. 45, ал. 2:

  • не се съдържа разграничителните критерии между двата пакета;
  • не е посочена разликата между двата пакета;
  •  в кои случаи осигурените лица ще имат право да ползват дейности от медицинската помощ, включена в „основния” пакет, а в кои случаи ще попадат в „допълнителния” пакет и
  • по какъв начин и при какви обстоятелства те ще преминават от единия пакет в другия.

Цитирам част от решението на КС:
Нещо повече, след като уредбата може да се извърши еднолично от министъра на здравеопазването с наредба, на още по-голямо основание тя може са се извърши в синтезиран вид от парламента. Материята, свързана с основното право на гражданите на достъпна медицинска помощ, не е по-динамична от материите, свързани с останалите основни права, за да е налице изключение, което да налага подзаконова уредба. Разпоредбата на чл. 45, ал. 2 ЗЗО противоречи на принципа на правовата държава и защото е неясна, и не само създава предпоставки за противоречиво правоприлагане, а и дава възможност да се запълва с различно съдържание сега или в бъдеще. Законът не изяснява на каква основа трябва да се направи разграничението между двата пакета и какви са целените последици от него".
С тези малоумни текстове на ЗИД на ЗЗО ли смяташ да преметнеш Конституционния съд, некадърнико?
Приказките ти за „неоснователно насаждане на внушения, че поради разделяне на пакета здравни дейности на основен и допълнителен, ще се стигне до принуда за пациентите да заплащат за своето лечение, до листи на чакащите, които ще доведат до влошаване на здравословното им състояние и до дискриминация по признак „болест” ги приказвай на Вaçbakan-а си! Както, че и този „текст ще гарантира в най–пълна степен задължението на всички участници в регламентирането, предоставянето, ползването и закупуването на медицински дейности със средства на Националната здравноосигурителна каса, да се ръководят развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване”.
Престани да ни правиш на идиоти, Пепи!Няма коментари:

Публикуване на коментар