понеделник, 12 февруари 2018 г.

ПО ПОВОД НА ЕДНА ДИСЕРТАЦИЯСнощи – 11.02.2018 г. една телевизия беше включила сред гостите си млад човек.
Дялан камък, разбира от всичко - социология, ново ляво, НПО, агрономия
 Реших да науча нещо повече за него. Оказа се, че е магистър, а по-късно и доктор от Софийския университет. Защитил е дисертация на тема: „От либерализъм към авторитаризъм. Българският случай след 1989 г.”, защитена преди по-малко от година (03.07.2017 г.). Открих състава на научното жури, от чиито членове „познавам” (само от телевизионния екран като постоянен гост в студията) проф. Анна Кръстева (аз си я наричам Фъфлекова, а вие гледайте ТV изявите и́, за да разберете защо? ).
Професорката и ТV звезда


По интересен ми беше автореферата на дисертационния труд И понеже не съм специалист в областта на професионалното направление „Социология, антропология и науки за културата” и научната специалност „Социология”, ще си позволя да коментирам само НОВОГОВОРА на тогавашния докторант и сегашен доктор. Който откривам в увода на автореферата.
Той започва още от първия ред, с обявяване на предмета на дисертацията, цитирам: „..артикулацията1 между авторитарни и либерални дискурси …”. Вероятно под първата дума авторът разбира изговарянето, свързването и т.н (от англ. articulatе).. Само дето не ми е ясно как се изговарят или съчленяват ДИСКУРСИ2? И думата ДИСКУРСИ не я разбирам много (в българския език думата има само ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО – бел. моя), макар и да приемам, че вероятно е имал предвид философското и́ значение. От първото изречение разбирам, че дискурсът може да бъде „либерален” и „авторитарен”, а от последващият текст – „демофобски”, „антидемократичен”,  „дискурсивни ПРАКТИКИ”, „дискурсивен ПОДХОД”,  „дискурсивен анализ”, дискурсивни вериги”, дискурсивни елементи и прочие.
Авторът въвежда и други нови думички – „есенциалистки ПРЕДСТАВИ”3, „културалистки ПРЕДСТАВИ”4, „демонизиращи мнозинства”5.
Според него и трудът може да се огъвкавявява, каквото и да значи думата гъвкав.
На едно място открих, че артикулациите могат да бъдат и „тактически”, а стратегията – „интерпретативна”6. Правилно беше писал преди години доцент от Военна академия, цитирам: „Не съществува универсална концепция за съдържанието на понятието стратегия“.
Връх на научната мисъл на автора е определената цел на дисертационния труд, цитирам: „Централният изследователски въпрос на настоящето изследване е: Каква е най-уместната интерпретативна стратегия за научното разбиране на конкретните практически артикулации между авторитарни и либерални дискурси?”
Спирам до ТУК!
Преди доста години ми бяха разказали, че в една европейска държава конкурсът за избор на доцент включвал изнасяне на лекция от специалността на кандидата пред студенти от друга специалност – например лекция по медицина пред студенти по математика.  Ако на студентите им станело ясно за какво се говори в лекцията, оценката за кандидат-доцента била положителна.
Кой разбрал, разбрал! Който не – да намери автореферата!
„Език свещен на моите деди ... 
„О, времена, о, ...............
 
Забележки:
1Артикулация, от лат. articulatio – разчленено, в езикознанието – учленяване на говорните звукове, в музиката – начин на изпълнение на тоновете.
2Дискурс - книж. Слово, разказ; говорене, реч.,език. Процес на създаване на текст; словесен израз на мисълта.,фил. Способност за разбиране. Противоположно на интуиция.
3Есенциалистки – вероятно от ЕСЕНЦИАЛИЗЪМ - Философска нагласа за търсене на същността, същина.
4Културалистки – вероятно от КУЛТУРА (думата КУЛТУРАЛИЗЪМ не я открих в речниците),само ед.число: съвкупност от духовни и материални ценности, създадени от човечеството през историческото му минало; образованост, знания, възпитание; състояние на обществения, стопанския и духовния живот в една или друга епоха, в една или друга страна; висока степен на развитие на нещо, умение (означава също растения и бактерии, но те не са от областта на социологията).
5Демонизиращи – вероятно от ДЕМОН – в християнската религия – зъл дух, дявол; в древногръцката митология – божество, което влияе върху живота на хората; прен. лош, проклет човек.
6Интерпретативна – вероятно от ИНТЕРПРЕТАЦИЯ тълкуване, обяснение.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар