неделя, 15 ноември 2015 г.

По повод на един терористичен акт......Земетресението в Перник (22.05.2012 г.) и атентатите в Париж (13.11.2015 г.) значително „разшириха” теоретичните ми знания в областта на бедствията. Научих, че при земетресенията, полицейските патрулки ще се движат из населените пунктове и чрез говорещите си устройства ще ни уведомяват за опасността. При терористични актове пък трябва да се въздържаме от пътувания до съответната страна, „докато не се уточни окончателно всички терористи задържани ли са или убити, а цялото общество да бъде възможно най-внимателно, осторожно и бдително.”
И взех, че се сетих за един учебник, в който съм съавтор.


И за една скала на антитерористичната заплаха в САЩ (стр. 144).
Скала на антитерористична заплаха в САЩ
Равнища на терористична заплаха/опасност
Основни мероприятия
Зелена  -  ежедневно,  обичайно състояние

Не се предприемат извънредни мерки.

Синя - повишено внимание
Жълта - сериозна заплаха
Усилва се наблюдението над обектите от критич­ната инфраструктура и се засилва координацията между органите за управление на кризи .
Оранжева - критична заплаха
Предприемат се допълнителни мерки за безопас­ност на военните бази, морски и речни пристани­ща, летища, железопътна мрежа. Усилва се охрана­та на границите, мостовете, тунелите и АЕЦ.
Червена
Правителствените и обществените учреждения прекратяват работа. Персоналът се евакуира в предварително определени скривалища
Отговорен за оповестяването на населението е министърът на правосъдието на САЩ

От него може да се научи също, че във Великобритания равнищата на терористична заплаха също са пет (ниска, умерена, значителна, сериозна, критична, които се публикуват на сайтове на МВР и МИ-5),  че подобно  е положението в Руската федерация, а  в Япония, Израел, Индия и Франция е приета четири степенна цветна скала. По-нататък пише, цитирам (стр. 145):
„В нашата страна подобна официална скала не е приета. Въвеждането й е крайно необходимо, тъй като това ще позволи да се разпишат и установят законово ясни и координирани действия на всички служби и населението като цяло при промени в равнищата на заплаха. Наличието им би дало възможност мероприятията по подготовка на органите за управление и медицинските заведения да се ранжират по степен на значимост в различните степени на заплахи, което позволява организирано преминаване на медицинската система към работа в кризисни условия.
В следващата таблица е показан вариант за действие на лечебно заведение при различните равнища на терористична заплаха (поради липса на национална скала е приета условно тази на САЩ).
Поведение на медицинска система (лечебно заведение или група лечебни заведения) в зависимост от равнището на антитерористична заплаха

Равнища на терористична заплаха/опасност
Основни мероприятия
Зелена - ежедневно, обичай­но състояние.
Болничната система действа в обичайни условия. Актуализират се или се разработват нови планове за дейс­твие. Усвояване на плановете под формата на учения. Поддържане на комуникационно-информационната система и установените запаси от медицински матери­али. Поддържане на системите за автономно електрозахранване. Ежедневни доклади за възможностите на лечебните заведения да работят в условията на масови потоци от пострадали.
Синя - повишено внимание.
Жълта - сериозна заплаха.
Освен мероприятията от предходния етап се изясняват рисковете (видът на очакваните заплахи - ИВУ, хими­чески, биологически или ядрен тероризъм) и се уточ­няват вероятните обекти. Преглед и актуализиране на плановете. Уточняване на въпросите на взаимодейс­твие вътре в системата и с останалите участници. Из­вършване на разконсервационни работи (операционни и реанимационни зали, медицински апарати и др.). Прекратяване отпуските на персонала. Увеличаване на броя на дежурните екипи на разположение. Проверка на състоянието на установените запаси от медицински материали. Подготовка за изписване на болни, които могат да продължат лечението си в домашни условия.
Оранжева – критична заплаха.
Освен мероприятията от предходния етап се увелича­ва броят на дежурните екипи в болницата. Изписване на болните. Допопълване на запасите от материални средства.
Червена
Преминаване на извънреден режим (24-часов) на пер­сонала на лечебните заведения

С таблицата свършва и цитата.
Не зная дали подобни равнища на терористична заплаха са приети в България. 
Или защото съм пенсионер или защото са много секретни
Като слушах обаче министър Бъчварова, след заседание на оперативния щаб по сигурност и миграция и изхождайки от братския задокеански опит най-вероятно сме на равнище на ЖЪЛТА към ОРАНЖЕВА заплаха.
И накрая няколко думи за министър Москов 
Учебникът е издаден преди седем тодини, когато той едва ли е допускал, че ще дойде време да стане министър. Съмнявам се дали са му известни и въпросите на кризисното планиране в болниците. Не съм чул да му е в приоритетите.
Но като го гледам на снимката как здраво крепи „самолета” си мисля, че се страхува да не му изтекат знанията!
               Нищо лично Пепи, както гальовно те нарича прайм-министъра

Няма коментари:

Публикуване на коментар