петък, 29 декември 2017 г.

ПО ПОВОД ЕДНИ ОБЕЩАНИЯ......„Ще внесем промени в Кодекса за социално осигуряване, които ще подпомогнат родителите на жертвите от военни мисии. Това обяви лидерът на БСП Корнелия Нинова след среща със семействата на загиналите военнослужещи в атентата в Кербала.” 
 Няма да коментирам поредната порция ФАЛШИВА НАДЕЖДА с партиен привкус хвърлена в публичното пространство от г-жа Нинова и част от верните и оръженосци – Георги СВИЛЕНСКИ и Весела ЛЕЧЕВА! Само ще им препоръчам да прочетат внимателно Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, извадки от който съм публикувал по-долу. С червено съм подчертал не само дефиницията за ВОЕННОПОСТРАДАЛИ, но и техните права по закон!!

ЗАКОН ЗА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ, Обн. ДВ. бр.27 от 29 Март 2005г., изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.110 от 30 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., доп. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г. (цитира се по сайта lex.bg)
…..
Чл. 4. Военнопострадали са:
1.(изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 12.05.2009 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2012 г., в сила от 10.06.2012 г.) преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод на изпълнение на военна служба в мирно или във военно време, в мобилизационния или постоянния резерв, доброволния резерв или запаса;
2.преживелият съпруг (съпруга) и децата на починалите военноинвалиди, а ако няма такива - родителите;
3.съпругът (съпругата) и децата на военноинвалидите, а ако няма такива - родителите;
4. преживелият съпруг (съпруга), децата и родителите на българските граждани, загинали при или по повод отбраната на страната.
….
 Чл. 14. Военноинвалидите и военнопострадалите, които не могат сами или с помощта на своите близки да задоволяват основните си жизнени потребности, имат право на социално подпомагане при условия и по ред, установени със Закона за социално подпомагане.
Чл. 15. (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Военноинвалидите с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на лекарствени продукти по лекарско предписание по списък, утвърден от министъра на здравеопазването, като средствата са за сметка на държавния бюджет.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Военноинвалидите с намалена работоспособност до 50 на сто и военнопострадалите по смисъла на чл. 4, т. 1 и 4 имат правото по ал. 1, като заплащат 50 на сто от цената на лекарствените продукти. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
(3) В случаите, когато друг правен режим предвижда по-големи облекчения при заплащането на лекарствени продукти, лицата по ал. 1 и 2 се ползват от него.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) В случаите, когато Националната здравноосигурителна каса е задължена за част от цената на лекарствените продукти по ал. 1, военноинвалидите и военнопострадалите по ал. 2 заплащат съответния процент от разликата до продажната цена на дребно. Останалите средства са за сметка на държавния бюджет.
Чл. 16. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите имат право на отдих до 15 дни веднъж годишно и профилактика и рехабилитация до 30 дни общо два пъти годишно в почивните бази и болничните бази по балнеология, рехабилитация и профилактика към Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването и "Профилактика, рехабилитация и отдих" - ЕАД, като заплащат 25 на сто от стойността им. Разликата до пълната стойност е за сметка на държавния бюджет.
Чл. 17. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.) Военноинвалидите и военнопострадалите по чл. 4, т. 1 и 4 имат право на безплатно пътуване с превозните средства за обществен превоз на пътници:
1. два пъти в годината - отиване и връщане по свободно избран маршрут с железопътния и автомобилния транспорт в страната;
2. неограничен брой пътувания по автобусната, тролейбусната и трамвайната мрежа в общината, където живеят;
3. по вътрешноградския транспорт, включително метрополитена, в цялата страна с изключение на допълнителните автобусни линии.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 110 от 2008 г.)
(3) Компенсирането на безплатните или по намалени цени пътувания се извършва по ред и начин, определени в Закона за автомобилните превози и в Закона за железопътния транспорт.
(4) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2014 г., в сила от 01.07.2014 г.) Придружител на военноинвалид с увреждане над 90 на сто с определена чужда помощ може да пътува във вътрешноградския транспорт с превозния документ на правоимащия, включително и когато не го придружава. 
Коментарите остава на лицата, прочели този пост.


Няма коментари:

Публикуване на коментар