неделя, 10 декември 2017 г.

ЗАЩО НИ Е НА ТОЗИ ХАЛ ОБРАЗОВАНИЕТО?„В поезията на Иван Вазов отношението между природа и родина може да бъде определено с термина:
А) апосиопеза*
Б) хронотоп**
В) плеоназъм***
Г) синекдоха****.“
Не знам дали е верен оня фолклор, че Иван Вазов получил тройка, когато написал съчинението на племенника си на тема „какво е искал да каже авторът на „Под игото“, но когато доктор на филологическите науки с тема на дисертацията „Конструктивни обособености на езика на поезията“ не може да разреши задача от учебника, то повредата със сигурност е в учебника.”
Веселина Седларска, „За къде без синекдоха”, от сайта „Редута”, 07.12.2017
*-Апосиопеза (от гръцки: ἀποσιώπησις, замълчаване) е стилистична фигура в реториката, при която ораторът внезапно замлъква и оставя недоизказана мисълта си, обикновено под влияние на силно вълнение или притворство.
**-Хронотоп (гр. chronos време, и topos място)  - буквално означава времепространство и изразява органичната връзка между тези две категории. В литературата - времето и мястото на действието в художествената творба
***-Плеоназъм (гр. πλεονασμός, плеонасмос -  изли-шък) е стилистична фигура в литературата. Тя означава използването на много думи или части от думи за описване на даден герой, предмет, явление или идея. Характерно за плеоназма е използването на множество епитети.
****- Синекдоха - стилистична фигура  в  литературо-знанието  (вид метонимия -от гр.: metonymia, преименуване е литературен термин, който служи за заместване на едно название с друго название, на една дума с друга дума), при която цялото се представя от негова част или обратно.
О,  НЕРАЗУМНИ ПИСАЧИ на учебници, причината не е в българските ученици,  а във вас  АХМАЦИ! Каквито ви учебниците, такива ни и образователните резултати! Анадънму!

1 коментар: