вторник, 1 септември 2015 г.

МЕСИЯ НА ВОЕННАТА НАУКА*

Прочетох в "Труд" материал на Диян Николов за откриване на учебната година във Военна академия - 01.9.2015 г. Заглавието - достойно за високопоставените гости - "Николай Ненчев води НАТО на бой с хибридните атаки." По този повод качвам този стар материал, писан преди три години
"Със своето приветствено слово към академичния състав, слушателите и студентите от Военна академия „Г.С.Раковски” по повод 100 годишнината от създаването й (20.04.2012 г.), министърът на отбраната Аньо Ангелов даде сериозна заявка за нов месия на военната наука. За целта, довчерашният генерал-лейтенант и възпитаник на Генералщабната академия на СССР напомни на присъстващите заслугите си за обогатяване на военно-теоретичната мисъл.
„Както не веднъж съм заявявал, включително и в моята встъпителна лекция при откриването на учебната 2011 – 2012 г. през септември миналата година тук пред вас, всичко това ние осъществяваме в съзвучие с осъвременената стратегическа концептуална рамка: Стратегията за национална сигурност, Националната отбранителна стратегия и Бялата книга за отбраната и Въоръжените сили, Стратегия за използване на въоръжените сили и т.н.
На тази концептуална основа бяха разработени редица реални, допълващи документи, в т.ч. и Планът за развитие на Въоръжените сили, въз основа на който в момента се извършват сериозни реформи в тактическите звена. Тези реформи неизбежно засягат и военно образователната система и поставят на изпитание нейните способности за адаптация и приспособяване”

След което обяви как ще спаси военната наука.
„Бих препоръчал на изключителните преподаватели на академията да затворят завинаги старите си лекции и помагала......... Отърсете се от мисленето с категории, останали в миналото. Превърнете стратегическите документи, за които говорих, във ваши настолни книги.......”.
Простичко и ясно. Не мислете, а папагалствайте г-да преподаватели написаното от Аньо Ангелов и неговите помощници. Така ще бъдете в крак с актуалните политически възгледи за войната и мира на „.. най-успешния политико-военен съюз..”. Ще ви бъдат гарантирани и работните места.
Само че аз не желая господин генерал-лейтенант. 
Не желая да папагалствам скудоумните постановки на стратегическите документи. 
И за да не бъда голословен ще цитирам част от пространните постановки от тях в областта на военната медицина.
„......На Военномедицинската академия, респективно на Военномедицинската служба на Въоръжените сили, се възлагат отговорности по осъществяване на първична извънболнична и болнична помощ, профилактика и рехабилитация на военнослужещи, членове на техните семейства, цивилни служители, граждански лица, проверка за годност за военна служба, научноизследователска и практично-приложна дейност в областта на психичното здраве, както и на психологически подбор на военнослужещи и цивилни служители.
... Освен това се възлагат и специфични задачи за разработване и прилагане на модели за медицинско осигуряване при ситуации с голям брой ранени и болни, защита на Въоръжените сили и населението от ядрени, химически и биологически поразяващи фактори, провеждане на специализации и обучение по военномедицински и медицински специалности, обучения за професионална квалификация, военен здравен контрол и контрол на заразните заболявания.
..... Важна задача е осигуряване на принос в операции зад граница с военномедицински контингенти. Нейна е отговорността за изработване на концепции, стратегии и план-програми в областта на медицинското осигуряване за постигане на оперативна съвместимост с армиите на други страни – членки на НАТО.
... Включването на специалисти по хирургия, ортопедия и травматология, анестезиология и реанимация и други от болничните структури на Военномедицинската академия в екипи за работа във военни болници с международно участие определя ролята на Военномедицинската академия за медицинското осигуряване на мисиите на НАТО и е от голямо значение за общия национален принос към операциите.
... За изпълнение на тези задачи в състава на Военномедицинска академия влизат многопрофилни болници за активно лечение, болници за рехабилитация, специализирани центрове за ядрена, химическа и биологическа защита, за психо-профилактика, за военна епидемиология и хигиена и др.
... Важен елемент от тази структура е и военномедицинският отряд за бързо реагиране, който изпълнява задачи по подготовка на военномедицински специалисти за участие в мисии, поддържа полева болница „Роля 2“ за осигуряване действията на механизирана бригада в операции.
... Във връзка със сценариите за вероятно използване на войските особено внимание се отделя на развитието на способности за полево медицинско осигуряване на войските по стандартите на НАТО за участие в операции и мисии зад граница.
... Това се изразява в щатно изграждане и комплектуване със съвременни средства на съответни полеви медицински формирования („Роля 1“ за поддръжка на звеното батальон/дивизион), които да осъществяват ешелонирана лечебнодиагностична, превантивно-медицинска и психологическа помощ в съответния обем. Броят на тези формирования се предвижда да бъде до 90, като тези в механизираните бригади ще бъдат напълно оборудвани за полево разполагане при мисии..” (по Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България, Медицинско осигуряване, стр.69-71)
„... Медицинското осигуряване е многостранна дейност, насочена към опазване, укрепване и възстановяване здравето на личния състав на въоръжените сили и е отговорност на Военномедицинска академия. В системата на медицинското осигуряване Военномедицинска академия взаимодейства с органите по планиране на медицинското осигуряване в Министерство на отбраната и медицинските сектори в щабовете на оперативно ниво.
... На тактическо ниво в съединенията се създава длъжността „медицински съветник”, който е офицер по планиране на медицинското осигуряване
... Медицинското осигуряване се реализира на смесен принцип от медицински специалисти (лекари, медицински сестри, клинични лаборанти и др.), които са от квотата на ВМА в длъжностните разписания на военните болници, към които са районирани медицинските пунктове във военните формирования и от немедицински състав (шофьори, санитари и санитарни инструктори без медицинско образование), който е от длъжностното разписание на тези формирования. Органи по планиране на медицинското осигуряване се предвижда да функционират в щаба на Съвместното командване на силите и в щабовете на трите вида въоръжени сили.
... А. Способности, които е необходимо да бъдат поддържани и развивани:
• способност за медицинско осигуряване Роля 2 – лека;
• способност за извършване на авиомедицинска евакуация;
• Б. Способности, които предстои да се изграждат:
способност за медицинско осигуряване Роля 2 – усилена – след 2014 г...” (по Министерство на отбраната, План за развитие на въоръжените сили на Р България, С., 2010, стр. 21 и стр. 31-33).
„... През 2010 г. Военномедицинска академия участва активно в медицинско осигуряване на български контингенти. През този период са комплектовани, подготвени и изпратени 11 екипа за полеви лечебни заведения с обща численост от 55 човека за работа в Испанската полева болница в гр. Херат, Многонационалната полева болница в гр. Кабул и Многонационалната полева болница в гр. Кандахар – Афганистан. До края на 2010 г. продължи участието на специалисти от ВМА в медицинското осигуряване на българските подразделения, участващи в мироопазващи операции в Босна и Херцеговина и Афганистан.
С цел постигане на оперативна съвместимост, структурите за извънболнична и болнична помощ и тяхната дейност се приведоха в съответствие със стандартите на нашите съюзници от НАТО. Основното предизвикателство пред ВМА, с оглед повишаване качеството на живот на военнослужещите и гражданските лица обаче, остава модернизирането на медицинската служба в условията на недостатъчно финансово осигуряване...”. (по Доклад за състоянието на отбраната и Въоръжените сили на Република България през 2010 г.).
„... 111. Медицинското осигуряване, като част от логистичната поддръжка, има за задача опазване здравето на военнослужещите, чрез прилагане на мерки за поддържане и непрекъснато подобряване на физическото и психичното им състояние, профилактика на болести и наранявания, лечение и рехабилитация на вече възникнали заболявания...” (по Министерство на отбраната на Република България, Национална отбранителна стратегия, проект, С., 2011).
В съдържателен план, цитираните текстовете могат да бъдат оценени като компилация от ноторни военномедицински истини и псевдонаучно многословно говорене. На мен те не ми казват нищо. Но зад тях наднича една беда. Бедата на липса на истинско военномедицинско познание.
По тази причина, г-н министре, няма да изоставя нищо от старите си парадигми и новите поуки от последните двадесет години. Опитвал съм се и ще се опитвам да надниквам и в бъдещето. Нищо, че най-дълбоките стратегически промени от Френската революция до разпадането на Съветския съюз са се случили непредсказани.
В опитите ми да провидя бъдещето не са ми нужни нито нонсенсната категория „интелигентната отбрана”, нито „всеобхватния подход”. Впрочем последният термин не ви ли напомня за програмните документи на Българската комунистическа партия.
И накрая. 
Няма да спра да мисля г-н министре. 
Критично. 
Колкото и усърдно да се мъчите да ни отучите от това. 
Ще завърша с една мисъл на Виктор Черномирдин (1938 - 2010 г.), министър председател на Руската федерация в периода 1992-1998 г. - "Искахме да стане както трябва, а то стана, както обикновено.”
Спомняйте си я г-н Ангелов.
Поне докато сте министър.

* - Месия, м., мн. месии (от еврейски през гръцки – буквално „помазан”) - спасител, избавител.

Напишете коментар...

Няма коментари:

Публикуване на коментар