сряда, 10 август 2016 г.

Войните на Америка в 2035 година - загуба на монопола върху насилиетоНапълно е възможно в бъдеще терористите и противопоставящи се на законните правителства обединения и криминални структури да се сдобият  с биологическо, химическо и ядрено оръжие. На основата на съвременните технологии и възползвайки се от възможностите за свободно придобиване на необходимите изходни материали и за наемане на специалисти те да могат със собствени средства да създадат оръжия за масово унищожение. По-вероятно обаче е, те да го придобият от държави, които легално притежават подобни оръжия, но не са в състояние да осигурят ефективен контрол на тяхната експлоатация и съхраняване.
Русия вероятно ще  продължи да използва заплахата от употреба на сила за защита на своите интереси на велика държава. Китай може да формулира по-динамична и адаптивна морска стратегия , която да му позволи да претендира за монополни права върху островите в Източно Китайско и Южно Китайско море.
Социално-културната картина в света през следващите 20 години също може да претърпи съществени изменения. Възможно е да се появят големи региони, в които различни държави да претендират за правото да употребяват насилие. При това техните намерения няма да се определят от географското им положение и национална идентичност, както е в момента.
Противопоставящите се на законните правителство групировки могат да се обединяват в глобален мащаб, при което националната идентичност губи своето значение. Икономическото развитие на много, днес слаби в икономическо отношение страни, ще позволи те да излязат от състояние на бедност и да предоставят по комфортни условия на живот на милиони жители на Земята.  Подобно комфортно съществуване на регионални социални общности, ако не е подчинено на определени правни норми и ако не се управлява ефективно, може да доведе до социално напрежение, до ръст на насилието и до националистически идеологии.
Ръстът на благосъстоянието на световната общност може да доведе до ограничаване на достъпа на различни страни и тяхното население до хранителни, водни, енергийни и други ресурси. Това може да даде тласък на нестабилността, на социалните конфликти и да стане причина зя свалянето на правителства. Отделни елементи от разпадащите се или нестабилни държави, при определени условия,  ще способстват за нарастване на хаоса, което ще благоприятства геополитическите условия за намеса в тях на по-организирани и агресивни страни, имащи интереси в тези региони. По оценки на експертите до 2035 г. числеността на населението на Земята ще нарасне с още 1,8 млрд и ще достигне 9 млрд души. Приръстът ще дойде за сметка на урбанизацията на много региони от развиващите се страни. Подобно увеличение на населението на Земята, в съчетание с миграцията може да постави управляващите структури в някои държави пред невъзможността да управляват ефективно своите ресурси и да осигуряват нуждите на съгражданите си.
Според авторите на доклада е възможно преразпределение на властовите правомощия в рамките на конкретни държави. Възможно е държавно центричното устройство на отделни страни, в които  принудата и насилието са под контрола на управляващите, да се разпадне на многопластови модели на държавно управление, характеризиращи се с борба за власт между различните институции, групи и частни лица. До 2035 г. е възможно определена част от днешните икономически, информационни и идеологически правомощия на държавата да преминат към недържавни образувания. В този смисъл се очаква, ефективността и значимостта на държавните структури и механизми за управление да намалеят. Това ще ще повиши ролята и значението на неформалните структури по регулиране на процесите във вътрешната и външна политика.
При подобни условия в  много от държавите ще бъде крайно трудно да се запази монопола върху използване на насилието. Неправителствените и частни организации, в условията на отслабена държавна власт, все по-често ще прибягват към насилие в защита на собствените си политически, социални, идеологически и икономически интереси. Колективните акции и граждански движения, за които някога са били необходими месеци и години, в бъдеще ще придобиват форма и съдържание само за няколко часа. Възможно е неголеми социални групи да придобият огромно влияние  и използвайки децентрализираните информационни мрежи и други технологии на бъдещето, в т.ч. и военни, да дестабилизират политически  и социално тази или онази държава.
Посочените обстоятелства изискват предприемане на адекватни мерки от военното ръководство на САЩ, така че в 2035 г. въоръжените сили на страната да бъдат в състояние ефективно да защитават националната сигурност и американските граждани от атаките на вероятните противници.
Следва продължение – „Пентагона в предстоящите сражения”.

Няма коментари:

Публикуване на коментар