петък, 2 октомври 2015 г.

Спомен за един ВВС генерал.....Вчерашните генералски ТV баталии ми припомниха тази случка.....
С генерал-майор Димитър Цветков се познавахме бегло*. До януари 1998 г не си спомням да съм имал професионални контакти с него. 


На 10.01.1998 г въпросният генерал свиква съвещание във Военна болница в гр. Пловдив, за което Радов веднага ми доложи**. За основанието узнах от резолюцията на генерал Михов върху докладната с фактите и оценките на Цветков – “Нач. Медиц. отдел. По мое нареждане беше проведена тази среща и оценка от к-р на ТА. Доложете вашето становище”. 
 
Докладната на Цветков

Ще цитирам документа с известни съкращения, за да стане ясно какви са греховете ми, макар да не се споменава името Колев.
“ ....По състоянието на болницата.
Личният състав на болницата е съкратен с 1/3, или около 32%, а леглата за болни от 320 на 120. КАРИЛ - клиника за анестезиология, реанимация и интензивно лечение и рентгеново отделение през зимния период са без отопление. Болницата няма достатъчно и в добро техническо състояние линейки, които да използва в ежедневната дейност. В болницата няма нито едно легло за лекуване на болни с термични изгаряния и не може да бъде оказано съдействие на останалите болнични заведения при аварии и необходимост от лекуване на голям контингент болни. Като цяло болницата се нуждае от ремонт и спешни мерки за съхраняване на материалната база.
По медицинското осигуряване на личния състав в мирно време.
След направените съкращения Военна болница-Пловдив със затруднения ще изпълнява своите функции. Това е очевидно от количеството кадрови и наборни военнослужещи, военни служители, запасни д членове на семейства, които работят ц живеят в и около гр. Пловдив и са неин контингент. Не е решен въпроса при аварийни ситуации с граждански въздухоплавателни средства и налагащата се необходимост от лечение.
По медицинското осигуряване на личния състав във военно време.
Изхождайки от моментното състояние, количеството здравни заведения, разкриващи се за медицинско осигуряване и количеството личен състав на подчиненото ми обединение считам, че осигуряването ще бъде съществено затруднено.
За излизане от това положение, предлагам: да бъде предоставена реанимационна линейка за оказване на спешна медицинска помощ и 1-2 нормални линейки от нов тип; да бъде предоставено първоначално поне едно специализирано легло за лекуване на термични изгаряния, а на по-късен етап да се сформира такова звено. Същото ще взаимодейства и оказва помощ на гражданските лечебни заведения; да бъде преразгледан статута на Военна болница - Пловдив. Избирателно да се определят приоритетите на Военните болници в зависимост от контингента личен състав, който осигуряват; да бъде разширено звеното в КАРИЛ, за да може да изпълни предназначението си.
Поставени въпроси: за акредитацията на болницата; за научната работа на хабилитираните лица; за необходимостта от специализанти и вливането на свежи и млади медицински кадри в болницата; КАРИЛ да бъде обявена за база за специализация; част от финансовите средства, постъпващи от лечение на граждански лица, да остават в болницата, а не всички да се превеждат в ОМ-ГЩ на БА .... Считам за крайно нецелесъобразно, наложеното съкращение на медицински персонал и болнични легла в болницата. Още един път настоявам да бъде преразгледан статута на Военна болница – Пловдив...”.
Не мога да нарека докладната по друг начин освен “пасквил от компилирани верни или частично верни факти с невярна интерпретация”. Текстът на пасквила е само от две стандартни машинописни страници. Не изключвам да е писан или диктуван от колегите от болницата. Радов не знаеше и нямам основания да не му вярвам.
За да отговоря на обвиненията трябваха няколко дни и цели седем машинописни листа. Ето и моя отговор:
“......1. По моментното състояние на военна болница – Пловдив.
В съответствие с концепцията за реформа на Медицинската служба на Българската армия, приета от Висшия военен съвет на Министъра на отбраната през 1992 година и плана за структурното и изграждане през месец септември 1997 година се извършиха съкращения и преструктуриране на основната част от подчинените на Медицинско управление, а сега Отдел "Медицински" - ГЩ медицински части и учреждения. Числения състав на болницата е съкратен средно с около 32% основно за сметка на сержантския състав - 62%; военните служители – 26% и офицерите – 10%. Новата структура на болницата е съобразена с изискванията на приетите нормативни показатели от Министерството на здравеопазването за съотношенията на висшия, средния и низшия медицински персонал в ле­чебните учреждения в страната. Легловият фонд за периода от 1989 година до есента на 1997 го­дина се редуцира от 320 на 120 легла, което съответства на потребнос­тите на обслужваните контингенти в района. В края на XX век болницата реално не може да развърне 320 легла в качество, каквото й е потребно. Процесите на реформиране на цялостната здравеопазна система в Република България и страните с развита демокрация се движат в посока на интензифициране дейността на лечебните учреждения за сметка на екстензивното развитие, което е икономически целесъобразно и води като резултат до съкращаване на легловия фонд, както и на цели учреждения, което отдавна е практика в страните от НАТО и бившите социалистичес­ки източноевропейски страни. Поддържането на материалната база, като цяло и недостатъчно доброто техническо състояние на авто-санитарния и друг автомобилен парк са проблеми не само за Военна болница Пловдив, но и на всички подчинени на Отдел „Медицински” - ГЩ части и учреждения. Ремонтните дейности и поддръжката се извършват с големи  затруднения в рамките на  възможното при активното  участие  на  ръководствата на  учреждения  за търсене  на възможни източници и услуги по различни официални и спонсорски нап­равления. Отоплението на болницата през зимния период като цяло, вклю­чително на КАРИЛ и Рентгеново отделение е решено и никога не е представлявало проблем, Вероятно цитираната констатация в докладната се отнася до инцидентен случай. Изнесените констатации и направените предложения за създаване и развитие на структурно звено за лечение на изгарянията считам за нецелесъобразно по следните причини: въпросът с термичната травма е решен в национален мащаб със създаването на специализирани клиники по изгаряния в София, Пловдив и Варна, а създаването на такива структури е изключително скъпо стру­ващо и неоправдано от икономическа и професионална гледна точка мероприятие. Това изисква изграждане и поддържане на модерна база и медико-техническа осигуреност, високо специализиран персонал, скъпо струващо ле­чение - при условия на икономическа нецелесъобразност, поради потребност от оказване на помощ за единични случаи през годината. Наличието на такъв център в Медицинския факултет в града такива амбиции от страна на основния команден състав на военната болница считам за недостатъчно аргументирани и премислени, Поради тези причини през 1992 година бе закрито отделението по изгаряне в бившата Военна болница – Бургас.
2. По медицинското осигуряване на личния състав в мирно време.
Справката за дейността на Военна болница - Пловдив за месец януари 1998 голина показва,че работата и като цяло (поликлинични прегледи  и дейност на  стационара)   е   в  рамките на  възприетите  норматив. Заетостта на легловия фонд средно за месец януари 1998 година е 78%. Натовареността  в работата на поликлиничните кабинети , която се регис­трира през  1997  година  е характерна за  всички  военни болници и поликлиники и бе  във връзка  с  изпълнение   на  допълнителната  задача  поставена  на  ле­чебните  учреждения  за  извършване  на наборните преглед. С отпадането на тази задача, дейността на кабинетите се нормализира. Сегашния кадрови потенциал и материални ресурси не дават ос­нование за безпокойство по отношение на бъдещи затруднения във функциите на болницата. Въпросът за участие на Военна болница – Пловдив като лечебно учреждение в ликвидиране на последствия от промишлени аварии и при­родни 6едствия е решен в рамките на общия план за действия на поде­ленията и учрежденията от МО при подобни ситуации. в този аспект тя има готовност в рамките на своите възможности за оказване неотложна и спешна медицинска помощ и при аварийни ситуации с  граждански въз­духоплавателни средства.
3. По медицинското осигуряване на личния състав във военно време
Броят и структурата на медицинските части и учреждения и тях­ното оперативно използване е съобразено с концепцията за медицинско осигуряване на войските във военно време. В момента се разработват структурите на полеви болнични учреждения, което върви успоредно с изучаване и усвояване на стандарти­те на НАТО и тяхното прилагане в организационното им изграждане и комплектуване. Изразеното безпокойство за съществени затруднения във военновременното медицинско осигуряване на корпус „Тактическа авиация” считам за неоснова­телно, макар че  във  военно  време  във  всеки  вид осигуряване  могат    да възникнат проблеми  от  различен  характер.
4. По направените предложения.
За подмяна на авто-санитарния парк.
Подмяната на авто-санитарния парк е проблем за всички меди­цински учреждения и служби в частите. За Военните болници в Сливен Пловдив и Плевен действително са необходими реанимационни линейки, за което са нужни, с които управлението не разполага. По   предложението   за  създаване  на  структура   за   ле­чение  на термична  травма вече изложих съображенията си    в  т.  1. Статутът на военна болница – Пловдив се определя от задачите, които решава в цялостната система на мирновременно  медицинско осигуряване  на   войските и той е същия, като  този  на  военните   болници в Сливен и Плевен. Особен статут на Военна болница Пловдив не може да има и ако такъв е предявен, то искането има личен, а не обективен характер. Обслужвания контингент не може да бъде критерий за статута на което и да е лечебно учреждение. КАРИЛ  в сегашния си вид отговаря на изискванията  за  обслужване  на  контингента   предвиден за   района  на  болницата   и   не следва  да  се  разширява......”.
По същия начин отговорих и на останалите „проблеми и изводи” на генерала. Дължа да спомена, че днес Димитър Цветков се е превърнал в правоверен член на политическа партия „ГЕРБ”. За партийната му мимикрия по време на кмета на Пловдив Славчо Атанасов 9 до изборите през 2011 г. просто не ми се говори.
Сигурно се уморихте да четете. Сега навярно си представяте колко време и нерви ми е струвало това, тъй като на подобни писания обикновено отговарях сам.
*-пенсионираният генерал Цветков се оказа добре партийно приспособим. След като дълги години бе членувал в БСП, премина в ГЕРБ, а по-късно и в партията на Бареков. В момента нямам данни къде се е приютил.
**-съвещанието в Пловдив и докладната са част от "артилерийската подготовка" на М.М., преди да ме уведоми, че трябва да напусна длъжността, която съм заемал.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар