четвъртък, 30 юли 2015 г.

За някои претоплени идеи в министерството на отбраната......

В otbrana.com г-н Спиридонов е публикувал откриването на топлата вода в  министерството на земеделеца, цитирам: "За подобряване на физическата подготовка на военнослужещите се обсъжда въвеждането на американската система. Тя нямала задължителен характер, но 70 на сто от оценката за кадровото развитие на военнослужещия зависели от изпита по физическата подготовка. Подобно изискване ще бъде заложено в бъдещата концепция. Смята се, че така военнослужещите ще бъдат мотивирани сами да тренират..." По този повод си позволявам да публикувам проект за една наредба, писана от мен и генерал Манев (идеята е негова), тогава шеф на ВА, а днес - професор в УНИБИТ. Наредбата е писана точно преди 10 години. Тогава не видя бял свят. Дано сега някой от МО вземе да ме потърси, че да му дам всичко, което имам по темата. Публикувал съм само основната част, без приложенията, щото общият обем е 50 страници. Ако някой се интересува мога да му ги предоставя!


ПРОЕКТ!

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 НАРЕДБА №.......

ОТ..............................

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ

 РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за контрол на физическата дееспособност във въоръжените сили.

(2) Целта на контрола на физическата подготовка дееспособност е да се:

1. подобри подбора на кандидатите за кадрова военна служба;

2. поддържа определено ниво на физическа дееспособност, позволяваща на военнослужещите да изпълняват задачи в мирно време, при положение на война, извънредно и военно положение;

3. стимулира индивидуалната физическа подготовка и здравословен начин на живот на кадровите военнослужещи.

Чл.2 (1) Контролът на физическата дееспособност  е предварителен, текущ и извънреден.

(2) На предварителен контрол подлежат кандидатите за:

1. курсанти във военните училища;

2. кадрови военнослужещи със завършено средно или висше  гражданско образование.

(2) На текущ контрол подлежат:

1. кадровите военнослужещи за срока на службата им;

2. военнослужещите от постоянния резерв при повикване на активно изпълнение на договора за кадрова военна служба. 

(3) На извънреден контрол подлежат:

1. кадрови военнослужещи подготвящи се за участие в  международни операции и мисии;

2. кандидати за слушатели във Военна академия “Г.С.Раковски”;

3. кадрови военнослужещи по условията на чл. 16 на наредбата.

Чл.3 Предварителният контрол на физическата дееспособност  на  кандидати за курсанти се провежда  във военните училища преди приемните изпити по математика и теста по български език.

Чл.4 Предварителният контрол на кандидати за кадрови военнослужещи завършили средно или висше гражданско образование се провежда в  Централния учебен център “Христо Ботев” учебните центрове на ВВС и ВМС преди приемането на кадрова военна служба.

Чл.5 (1) Текущият контрол на физическата дееспособност на кадровите военнослужещи за срока на службата им се провежда в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите в подчинение на министъра на отбраната ежегодно до петнадесет дни от изтичане на дванадесетия месец от датата на последния  контрол.

(2) Текущият контрол  се провежда независимо от мястото на изпълнение на кадровата служба при изтичане на срока по ал.1.

 (3) Изключение по алинеи 1 и 2 се допускат в случаите когато датата за явяване на изпит е през първата седмица от постъпване/ завръщане  на/ от международни операции и мисии, като максималният срок за отлагане на изпитите с цел адаптация не може да надвишава 60 дни от деня на заминаване или завръщане.

Чл.6 Извънредния контрол на физическата дееспособност  на кадровите военнослужещи се извършва:

1. в съединенията и частите, в които се подготвят подразделения за участие в международни операции и мисии преди началото на непосредствената подготовка;

2. във Военна академия “Г.С.Раковски” преди началото на  писмените и устните изпити за кандидат слушателите;

3. по место служене за кадровите военнослужещи по условията и в сроковете на чл.16 на наредбата.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛА НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност

Чл. 7 (1) Контролът на физическата дееспособност  се организира от ръководителите, началниците и командирите от  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите в подчинение на министъра на отбраната.

(2)  Контролът на физическата подготовка (дееспособност)   се извършва чрез полагане на изпити за проверка  на аеробните и силови възможности  и оценка на структурата на тялото.

(3) Изпитите по предходната алинея се провеждат под ръководството на офицери, назначени със заповед на длъжностните лица по алинея 1 и преминали курсове за обучение във Военна академия “Г. С. Раковски”.

(4) Изпитите на ръководителите, началниците, командирите и техните заместници от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите  в подчинение на министъра на отбраната се провеждат от офицери от старшите инстанции

(5) Изпитите по  алинеи 2, 3 и 4 включват:

1. бягане на разстояние 2400 метра  за време или  ходене пеш на разстояние  1600 метра  за време или велоергометричен тест;

2. силови упражнения – лицеви опори и коремни преси за 1 минута;

 (6) Оценката на структурата на тялото се извършва чрез измерване на обиколката на талията в сантиметри.

Чл.8 (1) Лицата, на които предстоят изпити по чл. 7, алинея 3 попълват въпросник за оценка на риска от провеждането на изпитите съгласно приложение 1.

(2)  Въпросникът се попълва не по-рано от 30 дни  и  не  по-късно от 7 дни преди датата на изпитите.

(3) Лицата, дали  утвърдителни отговори на въпросите от въпросника за оценка на риска от провеждането на изпити, се допускат до изпит след получаване на разрешение от медицинската служба.

(4) Изпращането на медицински преглед и медицинското разрешение за участие във всички изпити или в част от тях се оформят в искане  съгласно  приложение 2.

(5)  Въпросникът по алинея 1 и формулярът по алинея 4 се съхраняват  в кадровите  дела на кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв за срок от една година.

Чл. 9 (1) Освобождаването на  кадровите военнослужещи и  на военнослужещите от постоянния резерв при повикване за активно изпълнение на договора за кадрова военна служба от изпити за контрол на физическата дееспособност  по медицински показания е временно и се извършва от медицинските служби на Министерството на отбраната, Българската армия и структурите подчинени на министъра на отбраната съгласно приложение 3.

(2) Освобождаването от изпити за контрол на физическата дееспособност  по медицински показания не може да продължи повече от една календарна година, с изключение на случаите при бременност и раждане, при които срокът за освобождаване  е осемнадесет месеца.

(3) Военнослужещите по алинея 1, които по медицински показания трябва да бъдат освободени от изпити за контрол на физическата дееспособност   за повече от една година, с изключение на  бременните и родилките, в сроковете по предходната алинея се приемат за  негодни за военна служба и се освобождават   по ред определен в Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 10 (1) За провеждане на изпита бягане на разстояние 2400 метра за време или ходене пеш на разстояние 1600 метра за време или велоергометричен тест за контрол на физическата подготовка дееспособност се осигуряват общи и специфични условия съгласно приложение 4.

(2) Преди изпита  изпитваните се инструктират от длъжностните лица по чл. 7, алинеи 3 и 4, съгласно изискванията посочени в приложение 5.

Чл. 11 Изпитите за изследване на физическата сила се провеждат при спазване на изискванията  посочени в  приложение 6.

Чл. 12 (1) Резултатите от отделните изпити и от оценката на структурата на тялото  се отчитат по възрастови групи съгласно приложение 7.

(2) Резултатите от изпитите и оценката на структурата на тялото се отчитат в точки  съгласно приложение 8.

(3) Максималният размер на оценките по отделните изпити и оценка на структурата на тялото е съгласно приложение 9.

(4) След полагане на изпитите и оценка на структурата на тялото се оформя комплексна оценка за физическата дееспособност   съгласно приложение 10.

Чл.13 Комплексната оценка от изпитите за физическа дееспособност    се нанасят в индивидуален протокол съгласно приложение 11  и се съхраняват в личното дело на кадровите военнослужещи и тези от постоянния резерв до прекратяване на договора за кадрова военна служба или за служба в резерва. 

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КОНТРОЛА НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност     НА КАНДИДАТИТЕ ЗА КАДРОВА ВОЕННА СЛУЖБА, КАДРОВИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ И ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ ПОСТОЯННИЯ РЕЗЕРВ

Чл. 14 (1)  Комплексната оценка от предварителния контрол  на физическата дееспособност   на кандидатите за курсанти във военните училища участва в класирането на кандидатите за курсанти само при получена комплексна оценка “отличен” или добър”, а останалите кандидати не се допускат до участие в конкурсните изпити.

(2) Кандидати за  кадрови военнослужещи завършили средно или висше  гражданско образование,   постигнали комплексна оценка по – ниска от “добър,” не се приемат на кадрова военна служба.

Чл. 15 Комплексната оценка от изпитите за физическа дееспособност   участва във формирането на атестационната оценка на кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв при постигнати резултати “отличен” и “добър” по ред и условия определени в Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 16 (1) На кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв, получили комплексна оценка по-ниска от добър се определят индивидуални програми за физически упражнения, а при необходимост се назначава и диетичен режим, след определяне на индекса на телесната маса съгласно приложение 13.

(2)   Кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв по предходната алинея подлежат на извънреден  контрол на физическата дееспособност  в следните срокове:

1. три месеца  след последните изпити при комплексна оценка “слаб”;

2. шест месеца след последните изпити при комплексна оценка “задоволителен”.

(3) Кадровите военнослужещи и военнослужещите от постоянния резерв, които в рамките на осемнадесет месеца от датата на получаване на комплексна оценка “слаб” “или задоволителен” не постигнат резултат “добър” се приемат за негодни за военна служба и се освобождават по ред и условия определени в Правилника за кадрова военна служба.

Чл. 17  Кадрови военнослужещи и военнослужещи от постоянния резерв, които са получили комплексна оценка под  “добър” не се:

1. повишават в следващо военно звание;

2. допускат до участие в международни операции и мисии;

3. допускат до явяване на писмените и устните приемни изпити във Военна академия “Г. С. Раковски.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА КОНТРОЛ НА ФИЗИЧЕСКАТА дееспособност 

Чл. 18 (1) Медицинското осигуряване на изпитите за контрол на физическата дееспособност   се осъществява от медицински екипи от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите подчинени на министъра на отбраната.

(2) Началниците ( командирите ) на структурите по алинея 1 издават заповед за медицинското осигуряване на изпитите, в която определят:

1. поименен състав на медицинския екип;

2.регистрационен номер на автомобилната линейка и имената на водача;

3.място за разполагане на екипа;

4.лечебно заведение за евакуиране на пострадали при необходимост;

5.начало и край на работното време.

(3) В зависимост от условията за провеждане на изпитите за медицинското осигуряване може да се назначава повече от един екип.

Чл. 19 (1) Линейките за осигуряване на изпитите и помещенията за провеждане на велоергометричен тест се оборудват с медицински инструменти и апаратура съгласно приложение 14.

(2) Лекарските чанти и спешните шкафове в помещенията за велоергометрични тестове съдържат медикаменти и други медицински материали съгласно приложение 15.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1 Ръководителите, началниците и командирите от  Министерството на отбраната, Българската армия и структурите в подчинение на министъра на отбраната осигуряват на кадровите военнослужещи служебно време за физическа подготовка по 60 минути дневно, три пъти в седмицата, а на кадровите военнослужещи по чл.16 на наредбата – по 90 минути дневно, пет дни в седмицата.

§ 2. До 01.01.2007 г. началникът на Военна академия “Г. С. Раковски” разработва и внася за утвърждаване програма за индивидуална физическа подготовка във въоръжените сили и  организира курсове за  усвояването и от длъжностните лица отговорни за физическата подготовка в Министерството на отбраната, Българската армия и поделенията подчинени на министъра на отбраната.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Наредбата се издава на основание на чл.35, т.т.4, 8, 26 и 29 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 27 от Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № 31 на министъра на здравеопазването от 30.12.1996 г. за медицинското осигуряване на спортни , физкултурни и туристически състезания и прояви.

§ 4. Наредбата се обнародва в Държавен вестник  и влиза в сила в следните срокове:

1.за кандидатите за курсанти и за кадрови военнослужещи от лица завършили гражданско образование – от 01.май.2006 год.;

2.за кандидатите за обучение във Военна академия “Г. С. Раковски” – от 1.май. 2007 год.;

3. за кадрови военнослужещи от първа, втора и трета възрастови групи - от 1.юни.2007 год.;

4. за кадрови военнослужещи от четвърта, пета и шеста възрастови групи – от 1.януари. 2008 год.;

5.за кадрови военнослужещи от останалите възрастови групи – от 1.юни.2009 год.

МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

( НИКОЛАЙ СВИНАРОВ)
Приложения

1. Въпросник за самооценка на здравословното състояние на подлежащи на изпит за контрол на физическата дееспособност (към чл.8, ал.1) 
2. Искане на медицинско разрешение за участие в изпити за контрол на физическата дееспособност (2 към чл.8, ал.4)
3. Медицински показания за освобождаване от изпити за контрол на физическата дееспособност (към чл.9, алинея 1)
4. Изисквания за провеждане на изпит бягане на 2400 метра за време, ходене пеш 1600 метра за време или велоергометрия за контрол на физическата дееспособност (към чл.10, алинея 1)
5. Инструктаж на изпитваните  преди бягане на разстояние 2400 м.  за време (ходене на 1600 метра за време  или велоергометричен тест) - към чл.10, ал.2
6. Техники и указания за провеждане на изпити за изследване на физическата сила – лицеви опори и коремни преси (към чл.11)
7. Възрастови групи ( навършени години към датата на изпита) към чл.12, алинея 1
..........
И така до приложение № 15


Няма коментари:

Публикуване на коментар