петък, 22 януари 2016 г.

"Аферата" МЕНГЕЛЕ, само документи.......

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Пл. „Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2)9301 152                                                                                                                     
факс: (+359 2) 981 18 33
Рег.№.......................... /.................... 2015 г.
до
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДОКЛАД от д-р Петър Москов, министър иа здравеопазването
ОТНОСНО: проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекти на споразумения за дарение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проекти на споразумения за дарение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция.
            Сътрудничеството в областта на здравеопазването между Република България и
Република Турция е традиционно добро и се осъществява на базата на подписания на 7 юни 1994 г. Протокол за сътрудничество в областта на здравеопазването между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция.
Член 4 от Протокола за сътрудничество в областта на здравеопазването между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция дава възможност на нашите две държави да насърчават взаимното опознаване на фармацевтичните си и имунобиологични продукти и производствата на медицинско оборудване, както и да определят области за съвместни действия и възможности за сътрудничество и да вземат мерки в подкрепа на тази цел
Отчитайки настоящите конкретни потребности от ваксини за целите на изпълнението на националните имунизационни програми на Министерство на здравеопазването  на  Република  България  и  Министерство  на  здравеопазването  на Република Турция, бяха стартирани преговори за сключване на споразумение за взаимно и безвъзмездно предоставяне на ваксини за нуждите на изпълнението на имунизационните програми на двете държави. ( тук и по-нататък маркировката на текста е моя – Н.К).
В хода на преговорите беше постигнато съгласие за сключване на две отделни споразумения, регламентиращи от една страна дарението, което ще бъде направено от Правителството на Република Турция на Правителството на Република България, и от друга - дарението, което ще бъде направено от страна на Правителството на Република България.
В първия проект на Споразумение е предвидено Правителството на Република Турция да дари на Правителството на Република България 100 000 броя дози комбинирана петкомпонентна ваксина за деца срещу дифтерия (....), тетанус (.....), коклюш (.......), полиомиелит (.....), хемофилус инфлуенце тип Б (......) и 100 000 броя дози ваксина срещу Хепатит Б педиатрична (..........), за нуждите на изпълнението на Имунизационния календар на Република България. Предвиденият срок за извършване на дарението на ваксините от Република Турция е един месец от. подписване на Споразумението. Включена е изрична клауза, с която Правителството на Република България се задължава да използва получените количества ваксини само за целите на Имунизационния календар на Република България (многоточието в текста замества латинските наименоваия на болестите – бел.Н.К.).
Във втория проект на Споразумение е предвидено Правителството на Република България да дари на Правителството на Република Турция 5 000 000 броя дози (250 000 ампули по 20 дози) ваксина срещу туберкулоза - ........., за нуждите за изпълнение на извънболничните здравни услуги на Република Турция. Срокът за дарение на ваксините от Република България е два месеца от подписване на Споразумението. Изрично е предвидено, че Правителството на Република Турция се задължава да използва дарените количества ваксина само за продължаването на извънболничните здравни услуги в Република Турция.
Избраният подход на сътрудничество с Република Турция е в пълно съответствие със съществуващата международна договорна уредба между Република България и Република Турция и е от особено значение за преодоляване на съществуващите проблеми при изпълнението на Националния имунизационен календар на Република България за 2015 година.
Предложеният проект на акт няма да доведе до изменения в посока на увеличаване на приходите и разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването, т. е. няма да доведе до пряко/и или косвено въздействие върху държавния бюджет.
С предложения проект на Решение на Министерския съвет не се транспонират европейски норми в българското законодателство, поради което не е нужно изготвянето, на справка за съответствие с европейското право.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ,
Предвид гореизложеното и на основание чл. 9, ал. 2 и 3 и чл. 17 от Закона за международните договори на Република България предлагам Министерският съвет да
приеме предложения проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проектите на споразумения за' дарение между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция.
Д-р Петър Москов, Министър на  здравеопазването
               Превод на маркираната част от писмото на представителя на "Санофи Пастьор" за Централна Европа до Министерството на здравеопазването:
Март, 23, 2015
Скъпи министър Москов,
Скъпи зам.министър Пенков,
Скъпи зам. министър Персенски,
......
Sanofi Pasteur е отделил няколко дози Tetraxim (ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит), Pentaxim (ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, полимиелит и Haemophilus от Тип Б)  и Hexaхim (ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш, полимиелит, Haemophilus от Тип Б и хепатит В)  за покриване на българските нужди на общественото здравеопазване 21000 дози Hexaхim, 30000 дози на Pentaxim и 20000 дози Tetraxim, които могат да бъдат на разположение за доставка до края на месец април.

.....

Инж. Никола Радишевски, директор на Sanofi Pasteur за Централна Европа

(По повод възможностите на Sanofi Pasteur за доставки на ваксини за имунизационния календар на България през 2015 г.)
И накрая договорът с Турция:
Четете дами и господа, 
И след тона вярвайте на башбакан Борисов и лъжливите му министри!Няма коментари:

Публикуване на коментар